Motioner – en påverkansväg i förbundet

Som medlem i Fackförbundet ST har du motionsrätt. Fackförbundet ST består av drygt hundra så kallade avdelningar där en myndighet/ett bolag i normalfallet utgör en avdelning. Beroende på storleken på arbetsplatsen/avdelningen kan avdelningen ha nivåer under sig: sektioner och/eller klubbar. 

Rätt nivå

För den som vill skriva en motion är första steget att ta ställning till vilken nivå förslaget hör hemma på. Är det en motion kring något som rör arbetsplatsen är det den nivå som befinner sig närmast arbetsplatsen som ska adresseras. Är frågan däremot av mer politisk eller verksamhetsövergripande natur kanske det är den högsta nivån inom avdelningen som ska ha motionen.  

Ibland kan förslaget vara för stort för den närmaste nivån och då kan styrelsen där själva välja att skicka den till nästa nivå inom organisationen.  

För samtliga scenarier ovan behandlas motionen vid årsmötet. Det kan därför finnas en poäng i att förankra din motion hos övriga medlemmar för att på så sätt öka chanserna att årsmötet också bifaller (godkänner) motionen.  

Motioner till förbundsstyrelse och kongress 

Du har också möjlighet att skicka en motion direkt till förbundsstyrelsen, här är principen och vägarna andra. Den tjänst som finns här på st.org är att skriva motioner till förbundsstyrelsen. 

I det här scenariot är det förbundsstyrelsen som besvarar din motion och de har tre månader på sig att göra detta. Motionen går således inte direkt till motsvarande ett årsmöte. Väljer du att motionera till förbundsstyrelsen bör innehållet i motionen vara relevant för ett större antal medlemmar och inte specifikt för en typ av arbetsplats. Formuläret nås på st.org/delta/paverka-i-st/motionera-till-st   

Vart fjärde år har Fackförbundet ST kongress. Kongressen är STs högst beslutande organ och skulle kunna sägas vara hela förbundets årsmöte. Här tas stora övergripande beslut som styr verksamhets-inriktningen under perioden till nästa kongress. Under en tidsbestämd period går det att motionera till kongressen. Motionsrätten finns på olika nivåer: motion från medlem, klubb eller sektion ges till avdelningen för dem att yttra sig och de kan välja att bifalla motionen eller inte. Motion från medlem som inte tillhör någon avdelning (inklusive studerandemedlemmar) ges till förbunds-styrelsen. Motion samt i förekommande fall yttrande skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre månader före kongressen. 

Alla inkomna motioner skall tillsammans med förbundsstyrelsens beslut redovisas på kongressen, alternativt de årliga förbundsstämmorna.  

Att tänka på i formulerandet av en motion 

Formulera kort och tydligt vad du vill om och motivera varför. Beskriv anledningen till varför denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra syftet med motionen men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet. Du behöver förklara vad det är du vill förändra, hur situationen ser ut idag och vad det skulle innebära om din motion går igenom.  

Avrunda motionen med en “att-sats” som sammanfattar vad du vill (jag yrkar att…). Att-satsen ska formuleras som ett beslut och inte som en åsikt. Den är det absolut viktigaste innehållet i en motion och det är den som är det verkliga yrkandet som det röstas om. Formulera att-satsen tydligt så att en utomstående kan förstå vad du föreslår bara genom att läsa den delen.   

Det kan vara bra att dela upp ditt förslag i flera ”att-satser” eftersom beslut tas per ”att-sats” för sig. Om du istället vill förändra saker som i sak ligger långt ifrån varandra behöver du skriva en motion för varje förslag.  

Signera din motion med ditt medlemsnummer. Eftersom motionsrätten är exklusiv för medlemmar behöver vi kunna säkerställa att motionären är medlem.  

Sökfunktionen på STs hemsida är välutvecklad och här hittar du redan skrivna motioner. Kanske har någon redan yrkat på det du vill ta upp. Kanske är något redan på gång och om du är nöjd med arbetet behöver du inte motionera om det.