Subventionerad medlemsavgift

Subventionerad medlemsavgift för föräldralediga samt förbättring av information om vikten av fackligt medlemskap för denna grupp av medlemmar

Syfte:

  • Att behålla medlemmar och ge tydligare riktad information om fackligt medlemskap

Mål: Ett stabilt medlemsunderlag bland de föräldralediga, samt tydlig fackligt budskap till dem

Primär målgrupp: Föräldrar som ska vara föräldralediga

Bakgrund/Nuläge: Vi får vissa indikationer på att medlemmar väljer att gå ur ST inför föräldraledigheten. En vanlig anledning är att det är av p g a nivån på medlemsavgiften.

Att det saknas information och goda argument på www.st.org om vikten av fackligt medlemskap under föräldraledighet kan också spela in.

Förändring: Utreda/analysera om det är lönsamt för förbundet att subventionera föräldralediga för att kunna bibehålla medlemmar samt att göra riktade insatser mot föräldralediga både nuvarande medlemmar och potentiella blivande medlemmar

Nytta/Värde:

  • Stärka medlemskapet för blivande föräldrar
  • Bibehållen medlemstock

Yrkande: Att ST erbjuder subvention för blivande föräldrarunder föräldraledigheten samt/eller riktar information till denna grupp av medlemmar om medlemskapets värde.

Kommentar från styrelsen ST inom Pensionsmyndigheten: Motionen fastställdes den 25 februari 2020 efter att ha vuxit fram bland delar av styrelsen under februari, efter att några blivande föräldrar begärt utträde. Vi har sett tendensen även tidigare.

Förbundsstyrelsens yttrande

Syftet att motivera medlemmar som är föräldralediga att kvarstå som medlemmar är gott och lovvärt.Det är dock viktigt att påtala för de som överväga utträde att ett obrutet medlemskap bidrar till att hålla rätten till a-kassa och inkomstförsäkringen aktiv.

Den som idag kvarstannar som medlem har också möjlighet att få stöd, rådgivning och coachning inför återgång i arbetet efter ledigheten.

Då allt fler nu ställs inför risken att bli uppsagda eller omplacerade efter föräldraledigheten är detta sannolikt ett viktigt argument för att kunna motivera till ett fortsatt medlemskap.

Dessutom kan medlemmar som får en sänkt inkomst (till under 26000 kr mån år 2020) redan idag få en sänkt avgift. Detta genom att kontakta medlemsregistret och anmäla sin aktuella inkomst. Då får medlemmen sin avgift justerad till nivån som gäller för den aktuella inkomstgruppen.

Förbundsstyrelsen beslutar

att anse motionen besvarad