ST Jurist

Motion om ST Jurist från avdelningsstyrelsen ST inom Sveriges Domstolar

Fackförbundet STss styrka, kompetens och bredd ligger i att samtliga, vid våra myndigheter, yrkeskategorier kan samlas i ett förbund. Trots detta kan vi se att vissa yrkeskategorier har specifika behov.

Vi kan också se att det finns en potentiell rekryteringsbas i dessa grupper. Det utexamineras i snitt 1 440 jurister per år i Sverige. Cirka 400 av dessa anställs som notarier vid Sveriges domstolar. Många andra anställs vid andra myndigheter.

På samtliga myndigheter i Sverige arbetar jurister. Jurister har krävande arbetsuppgifter och ställer delvis andra krav på fackligt stöd.

De har sedan tidigare ett starkt förbund att söka sig till och för att kunna attrahera dessa för ett medlemskap i fackförbundet ST behöver juristerna en egen avdelning inom förbundet.

Avdelningen ST inom Sveriges domstolar yrkar därför:

Att - Fackförbundet ST inrättar tjänsten ST Jurist för att kunna bemöta de specifika frågeställningar och behov yrkesgruppen jurister har.

Det är en enig avdelningsstyrelse som står bakom motionen

Förbundsstyrelsens yttrande

Förbundsstyrelsen instämmer med motionären om att vi har en potentiell rekryteringsbas bland jurister och att det är viktigt att förbundet kan attrahera, värva och sen erbjuda efterfrågade aktiviteter och tjänster för denna grupp.

ST som förbund organiserar anställda på många olika specialisttjänster, med olika utbildningsbakgrund och på arbetsplatser med vitt skilda förutsättningar. Det är viktigt att vi finner sätt att attrahera dessa, oavsett roll, och att få dem att känna att vi är ett självklart alternativ för dem i sin yrkesutveckling. Vi tror dock att vi genom att organisatoriskt dela upp våra medlemsgrupper i yrkesavdelningar och att utse särskilda specialistombudsmän för varje grupp, riskerar att splittra förbundets fackliga identitet. Detta skulle i sin tur ge förbundet en otydligare profil.

Däremot ser vi ett behov av att fortsätta utveckla förbundets förmåga att målgruppsanpassa kommunikationen så att de konkreta fördelarna för individer, utifrån yrkesidentitet och annat blir tydligare. Liksom att vi tydliggör nyttan med att organisera sig tillsammans på arbetsplatsen oavsett vilket yrkesgrupp man tillhör.

Ett alternativ till den yrkesavdelning som motionären föreslår kan också vara att avdelningen inom sin egen organisation tydliggör gruppens behov och driver de fackliga frågor som är specifika för juristerna. Eventuellt kan man inom avdelningen ha en eller flera ansvariga för juristfrågorna och/ eller att juristerna kan ha en egen sektion liknande de chefssektioner som skapats inom andra avdelningar.

Mot bakgrund av ovanstående resonemang avslås motionen med hänvisning till vårt övergripande behov att värna vår organisationsstruktur som utgår från arbetsplatsens gemenskap och inte enskilda yrkesgrupper.

Förbundsstyrelsen beslutar att avslå motionen