Pensionsinbetalning efter fyllda 60 år

Motion från Agneta Andersson, ST inom Arbetsförmedlingen, om pensionsinbetalning efter fyllda 60 år

Alla som fyller 60 skall ha möjlighet (frivilligt) att gå ner i arbetstid till 80 % men att arbetsgivaren betalar full ersättning (100%) till pensionen. Att förslaget genomförs innebär att personal över 60 år har möjlighet till återhämtning utan att förlora pensionsinsättning.

Förbundsstyrelsens yttrande över motionen

Att kunna gå ner i arbetstid i slutet på sin yrkeskarriär utan att förlora pensionsersättning är en mycket viktig fråga för ST som förbundet har drivit inom ramen för det egna förhandlingsarbetet samt via samarbete i OFR och TCO.

I dagsläget finns ett delpensionsavtal som ger möjlighet att från 61 år gå ner i arbetstid utan att tjänstepensionen påverkas. Delpensionsavtalet har genom åren varit föremål för uppföljningar och i samband med ett antal avtalsrörelser har frågan drivits om att stärka det fackliga inflytandet när en medlem nekas delpension.

I och med att den allmänna pensionen är utformade som den är har det visat sig att den anställde måste arbeta högre upp i åldern för att få en acceptabel nivå på pensionen. Den politiska debatten och genom de politiska besluten i Riksdagen har dessa förväntningar resulterat i att de s.k. rikt-åldrarna i den allmänna pensionen har höjts. Även reglerna i lagen om anställningsskydd om länge man har rätt att vara kvar i anställningen har höjts till 68 år 2020 och till 69 år 2023.  

Frågan om ett hållbart arbetsliv och möjligheten att kunna arbeta längre och högre upp i åldrarna har därför under många år varit en mycket viktig fråga för ST. Utformningen av pensionsavtal och delpensionsavtal är en av många viktiga delar i ett hållbart arbetsliv. I dag är delpension från 61 år till och med 65 år en möjlighet men inte en rättighet och tillämpningen av delpensionsavtalet varierar mellan myndigheterna. Hur och på vilket sätt som delpensionsavtalet bör förändras kan ske på olika sätt och är förknippat med olika stora kostnader i en avtalsrörelse.

Om en ändring av delpensionsavtalet ska göras och därför drivas i den kommande avtalsrörelsen inom det statliga området kommer tillgängligt löneutrymme att belastas. Frågan om möjligheten att från 60 års ålder att frivilligt kunna gå ner i arbetstid till 80 % och med full pensionsinbetalning måste därför bedömas i förhållande till andra förslag till förändringar av delpensionsavtalet samt till andra angelägna yrkanden i samband med att yrkanden inför den kommande avtalsrörelsen fastställs. Denna motion, tillsammans med övriga motioner som har förslag som berör kommande avtalsrörelse, kommer att redovisas vid förbundets avtalsråd.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.