Kompetensutveckling för medlemmar

Motion Motion från medlem via avdelningsstyrelsen ST inom Arbetsmiljöverket om kompetensutveckling för medlemmar

Från: medlem

Fackförbundet är till för sina medlemmar och skall stötta individen i olika sammanhang och ett sådant sammanhang är individens möjlighet till kompetensutveckling.

ST saknar idag något som liknar bokstöd, studiestöd eller litteraturstöd för studier utanför arbetstid och som arbetsgivaren inte bekostar. Studierna kan vara både på Komvux, högskola och universitet där medlemmen vill bredda, utveckla, förkovra sig både i och utanför sin yrkesinriktning för att på så sätt vara intressant och anställningsbar på arbetsmarknaden.

I vårt föränderliga samhälle och tuffa arbetsklimat finns behov att underlätta för de som önskar och vill utveckla sig genom studier. Genom egna studier blir individen bättre rustad för nedskärningar, nedläggningar, omlokaliseringar och andra besparingar på arbetsplatsen som kan slå mycket hårt för den enskilde.

Jag som inspektör hade inte haft den möjligheten att arbeta på en statlig myndighet utan stöd och hjälp av facket Unionen med de bokbidrag de erbjöd. Under de åren jag jobbade heltid inom den privata sektorn samtidigt som jag hade familj med småbarn så fanns inte tid och ekonomi att studera, på heltid med studielån. Med hjälp av de mycket generösa bokbidraget på Unionen kunde jag under en längre tid studera distans/deltid på högskola och få hjälp med att köpa studentlitteraturen.  Detta var avgörande för det arbete och tjänst jag har idag på en statlig myndighet.

Mitt förslag är att ST inför liknande bokbidrag så som Unionen har, så att en medlem får möjlighet att kompetensutveckla, förkovra sig så att denne är rustad för framtida förändringar i arbetslivet. På detta sätt kan ST både konkret och praktiskt Sterka individen, dessutom känner medlemmen att den får ut mer av sitt medlemskap.

Avdelningsstyrelsens svar:

Styrelsen anser att denna fråga är relevant för många medlemmar och inte specifikt Arbetsmiljöverket, vi kommer därför skicka motionen vidare till förbundets styrelse.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

Svensk arbetsmarknad förändras vilket innebär att vissa arbeten kommer försvinna och nya uppkomma. För STs medlemmar kommer detta i många fall ställa nya krav på utbildning och erfarenhet vid anställning samt löpande påbyggnad av kunskap och erfarenhet för att behålla sin anställningsbarhet hela yrkeslivet. Förbundsstyrelsen ser ett stort behov av att alla med­lemmar har möjlighet att kompetens­utveckla sig i sitt befintliga yrke eller för att utvecklas vidare till någon annan yrkesroll. I första hand genom att arbetsgivaren erbjuder fortbildning, men även genom att ST erbjuder flera olika stöd för detta. Förbundsstyrelsen kommer att fortsätta att driva dessa viktiga frågor i förhandlingar med arbetsgivarna.

För att stötta medlemmar i frågor kring den personliga utvecklingen och i yrkeslivet har STs medlemmar tillgång till rabatter på litteratur hos Adlibris, digitala kurser hos Brillbee samt diplomutbildningar hos Sensus. Diplomutbildningar hos Sensus innehåller exempelvis utbildningar kring HR-frågor, projektledning och kommunikation. ST samarbetar även aktivt med övriga TCO förbund för att ytterligare bredda utbudet av förmåner kring utveckling och utbildning.

Inom ramen för STs karriärtjänster erbjuds medlemmarna flera former av stöd i att planera sin yrkesmässiga utveckling och hjälp i jobbsökande. Exempelvis finns möjlighet till kostnadsfri coachning och rådgivning kring kompetensinventering, nyorientering i yrkeslivet och hur arbetsmarknaden ser ut i den bransch som medlemmen är intresserad av. I anslutning till medarbetar/utvecklingssamtalen erbjuder ST rådgivande samtal för att öka medlemmens chanser till ett bra och konstruktivt samtal med arbetsgivaren.

ST arbetar löpande med att utveckla karriärtjänsterna ytterligare och inriktningen är nu att utveckla tjänsterna i riktning mot mer stöd kring kompetensutveckling och yrkesmässig rådgivning. Detta kommer ske i form av fler digitala lösningar och verktyg samt breddning av de olika rådgivande samtalen. Målet är att tjänsterna ska bidra till att stärka medlemmarna i frågor som rör kompetensutveckling och olika vägval i karriären.

Kopplat till det lokala kompetensutvecklingsarbetet kan det behövas ytterligare dialog med arbetsgivaren kring hur lokala omställningsmedel ska bidra till medlemmarnas kompetens­utveckling. I detta arbete har det lokala facket en viktig roll i att ställa krav på arbetsgivaren och lägga förslag på hur dessa pengar ska användas.

Litteraturstöd av den typ Unionen erbjuder skulle innebära betydande ekonomiskt åtagande för förbundet och förbundsstyrelsen bedömer att en sådan satsning skulle vara för kostsamt och framförallt för administrativt omfattande för att det ska fungera för STs verksamhet. Förbunds­styrelsen avslår därför motionen.

Förbundsstyrelsen beslutar att avslå motionen.