2020-talet

Motion om att det är dags att ta steget in i 2020-talet och bli tydliga

Under 2019 lade förbundet 30 miljoner kronor på bussturnén som skulle ge oss synlighet och öka medlemsantalet. Många av de platser turnébussen stod på var inte optimala och vi missade många platser där många potentiella medlemmar rörde sig. När man gör en sådan satsning som bussturnén så är det viktigt att vi har en bra grundplattform att stå på och hänvisa potentiellt blivande medlemmar till, men också befintliga medlemmar, som vill ha aktuell information. Därför är det viktigt att förbundet har en bra, användarvänlig och informativ hemsida.

Det är många som har synpunkter på dagens www.st.org, det torde vara väl känt hos förbundet. Vi har problem med att menyn till höger på sidan inte är den bästa och det gör det svårt att hitta rätt information. Lika kan man säga om sökfunktionen där indexeringen kan utvecklas.

Det borde nästan vara prioritet 1 att få till en ny hemsida som fungerar och är ändamålsenlig utifrån vår verksamhet. Utan att styra så torde fokus ligga på information för potentiella och nuvarande medlemmar och stödjande information och verktyg för våra förtroendevalda. Om förbundet skulle se fördelar med att skapa ett eget intranät för förtroendevalda skulle inte motionären ha säga emot.

Kan förbundsstyrelsen besluta om att använda medlemmarnas pengar på ett projekt som bussturnén till en kostnad av 30 miljoner kronor, så torde det vara ett lätt beslut att fatta om att prioritera förbundets resurser för att få till en bra hemsida.

Jag yrkar på att förbundsstyrelsen beslutar

Att avsätta resurser för att skyndsamt prioritera arbetet med att leverera en ny ändamålsenlig hemsida till förbundet.

Att om förbundsstyrelsen skulle avslå första att-satsen så skickas motionen vidare till kongressen 2020 för behandling.

Förbundsstyrelsens yttrande

Hemsidan är navet för STs digitala kommunikation och är, använd på rätt sätt, en prioriterad kanal för såväl värvning som stöd till förtroendevalda och medlemmar. Nuvarande sajt har haft stora ambitioner och i försöket att tillfredsställa många målgrupper och interna önskemål, blivit svårnavigerad och levererar vare sig tillfredsställande på förbundets målsättningar eller medlemmarnas behov. Förbundsstyrelsen delar motionärens syn på att det är prioriterat att utveckla en mer ändamålsenlig hemsida.

För att hemsidan ska bli det verktyg för förtroendevalda, medlemmar och potentiella medlemmar som det kan vara påbörjades redan 2019 en översyn av hemsidan. För att säkerställa att hemsidan levererar på förbundets målsättningar och målgruppens behov så är utgångspunkten ett data- och insiktsarbete, där såväl målgruppen förtroendevalda liksom slutmålgruppen medlemmar är med. Arbetet med att ta fram en ny hemsida utifrån dessa insikter och uppställda mål pågår under 2020, med ambitionen att lanseras under senare delen av året.

Då den digitala utvecklingen idag går snabbt, i kombination med dagens möjligheter av att jobba datadrivet för att säkerställa att hemsidan fyller rätt behov, kommer utveckling av tjänster och innehåll ske löpande, på såväl hemsida som andra digitala plattformar. Arbetet idag och fortsatt framåt är och ska vara baserat på data och insikter om användarnas behov och beteende för att på så vis säkerställa att förbundet arbetar resurseffektivt i relation till mål. I det arbetet ligger bland annat löpande dialog och tester med målgrupperna, i detta fall förtroendevalda, medlemmar och potentiella medlemmar.

Slutligen, frågan om motion till kongressen. Motionstiden för kongressen 2020 gick ut den 26 februari 2020 och motionen kan av den anledningen inte behandlas på kongressen (se § 18 i stadgarna). Men som alla motioner som lämnas in mellan kongresserna så äger motionären rätten att få sin motion prövad av förbundsstämman. Det gör motionären genom en anmälan senast tre månader efter förbundsstyrelsen gett sitt motionssvar och senast två månader (tre månader om det är ett kongressår) före Förbundsstämman.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar förbundsstyrelsen: 

att anse motionen besvarad.