STs guldnål

Motion från ST inom Polisen om ändrade kriterier för att få STs Guldnål

Fackförbundet ST delar ut guldnålar för att uppmärksamma förtjänstfullt fackligt arbete. För att kunna få guldnålen måste mottagarna har haft förtroendeuppdrag i ST i minst 15 år i sin avdelningsstyrelse. 

Vi anser att förtjänstfullt fackligt arbete inte är synonymt med antal aktiva år i en avdelningsstyrelse. Vi anser att förtjänstfullt fackligt arbete ska premieras utifrån kompetens, bedrifter, engagemang och väl utfört arbete, inte enbart att abonnera på ett förtroendeuppdrag tillräckligt länge. 

Därför yrkar jag/vi att:

-Kriteriet för antal år i en Avdelningsstyrelse tas bort

-Kriterierna för guldnålen ändras till kompetens, bedrifter, engagemang och välutfört arbete

--

Avdelningsstyrelsen för ST inom Polisen har på ett styrelsemöte den 19 mars 2019 behandlat motionen. Avdelningsstyrelsen ser den positiva aspekten som motionärerna med en modern syn förmedlar, gällande kriterierna för utdelning av guldnålar i syfte att uppmärksamma förtjänstfullt fackligt arbete och tar denna motion som sin egen för att för avdelningens räkning lyfta den till förbundet.

Med ovan sagt avser avdelningsstyrelsen

att bifalla motionen.

Avdelningen lyfter i sin tur motionen vidare till förbundet.

--

Förbundsstyrelsens svar

Motionären vill att kriteriet för att erhålla Guldnålen för förtjänstfullt fackligt arbete ska ändras. Förbundsstyrelsen har viss förståelse för det goda motivet motionären har med sitt förslag men att ersätta dagens enkla och tydliga kriterium med några mer subjektiva anser förbundsstyrelsen inte ska ske. Subjektiva kriterium kommer leda till ökad administration och det kommer att bli väldigt svårt att avgöra vem som är välförtjänt av Guldnålen. Förbundsstyrelsen anser att förbundet ska behålla dagens kriterium. Det kan nog med fog kunna hävdas att den person som suttit i en styrelse i femton år och därmed blivit omvald flera gånger i vart fall av medlemmarna har bedömts vara kompetent och utfört sitt uppdrag förtjänstfullt. Annars är det knappast troligt att den flera gånger blivit omvald. I sammanhanget ska nämnas att den belöningsmedalj som delas ut i staten också kan fås efter en viss tids tjänstgöring, inte några andra mer subjektiva kriterier.

I anslutning till detta svar vill förbundsstyrelsen berätta att sedan flera år finns möjligheten för avdelningarna att på egen bekostnad och själva dela ut STs guldnål till personer som inom den egna avdelningen (sektionsuppdrag) gjort sig förtjänta av en guldnål.  

Förbundsstyrelsen beslutar att avslå motionen.