Löneutveckling för alla

Motion från Richard Wikström, ST inom Försäkringskassan om löneutveckling för alla.

Löneavtalen de senaste perioderna har inte innehållit någon generell löneökning för alla anställda utan löneutvecklingen kan ha stått still under flertalet lönerevisioner när inte den anställda och chefen varit ense om personens prestationer och/eller utveckling. Detta kan leda till att anställda som inte kommer överens med sin chef eller anställda som har funktionsnedsättningar inte får någon löneutveckling över flera lönerevisioner eftersom den anställda och chefen inte kommer överens om rimliga mål eller rimliga utvecklingsplaner som den anställde kan uppfylla till chefens belåtenhet. Med anledning av detta föreslår jag:

Att en nedre gräns för löneutveckling skall införas på 1 - 2 % beroende på vad det generella avtalet ger.

Att arbetsgivaren bör tillfråga den anställde om facklig representant bör närvara när utvecklingsplan diskuteras.

Att företagshälsovård kan användas för att vara behjälplig med att skriva en rimlig plan utifrån den anställdas behov.

Förbundsstyrelsens yttrande

Fram till 2009 fanns det en individavstämning i RALS-avtalet. Konstruktionen var sådan att man i slutet av en avtalsperiod, som kunde vara på flera år, skulle ha fått en viss procentuell löneutveckling. Sedan RALS 2010 ersattes detta med skrivningar i avtalet om Särskilda åtgärder. Dessa innebar att insatser skulle göras om en medlem fick en ringa eller ingen löneutveckling. Målsättningen var att medlemmen åter skulle få en löneutveckling. Det lokala facket ska aktivt följa upp att insatser genomförs och bevaka löneutvecklingen. I samband med att den individuella individavstämningen avskaffades fick ST igenom löneutfyllnad för de som är sjuka mer än 90 dagar. Detta var mycket värdefullt för berörda medlemmar. När frågan om att återinföra individgaranti i RALS-avtalet så har motparten kopplat ihop detta med löneutfyllnad för de som är sjuka mer än 90 dagar. Om frågan om nedre gräns för löneutveckling ska drivas i kommande avtalsrörelse inom det statliga området kommer frågan om tillgängligt löneutrymme att belastas. Frågan om en nedre gräns för löneutveckling måste därför bedömas i förhållande till andra angelägna yrkanden i samband med att yrkanden inför kommande avtalsrörelse fastställs.

Informationen som förbundskansliet tar fram om hur man kan arbeta med Särskilda åtgärder i RALS kan alltid förbättras. Lönesättning får inte vara diskriminerande enligt diskrimineringsgrunderna i lag och det kan vara viktigt att också beskriva vad som skulle kunna vara en diskriminering på grund av att någon har en funktionsnedsättning. Förbundskansliet kommer att se över sin information om Särskilda åtgärder i RALS samt vad man ska vara uppmärksam på när det gäller diskriminerings-grunderna t.ex. avseende personer med funktionsnedsättning.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.