Strejkrätt

Motion från Martin Neldén ST inom Länsstyrelsen i Västernorrland om begränsad strejkrätt

5 juni gick TCO, LO och SACO ut om deklarerade att de kommit överens med arbetsgivarorganisationerna om försämringar i strejkrätten. ST är medlemsorganisation i TCO och styrelsen i ST har ställt sig bakom det förslag som lagts fram. Förslaget är i sig inte kamratligt mot andra mindre fackförbund som exempelvis Hamnarbetarförbundet eller Brandmännens riksförbund. Det öppnar på sikt även upp för så kallade ’gula fack’. Det rubbar även grunden i hela arbetsmarknaden där strejkvapnet till stora delar mister sin kraft. När så här stora frågor ska går igenom måste det få ta tid.

Jag yrkar därför på följande:

  • Att ST:s förbundsstyrelse gör gemensam sak med TCO-förbundet Journalistförbundet och låter detta förslag få en ordentlig genomgång innan man ställer sig bakom. 
  • Att ST:s förbundsstyrelse låter medlemsdemokratin och en kongress bestämma vad förbundet tycker i en sådan oerhört grundläggande facklig fråga.

 Martin Neldén ST inom Länsstyrelsen i Västernorrland

Förbundsstyrelsens svar

Strejkrätten är en grundläggande rättighet för fackliga organisationer att kunna träffa kollektivavtal och för att få bra villkor i de kollektivavtal som man träffas. Inskränkningar i den rättigheten kan aldrig vara acceptabla. Denna rättighet ska självfallet alltid värnas och det är inte acceptabelt att denna möjlighet på något sätt försämras eller på något sätt riskerar att påverkas i negativ riktning. 

Den bedömning som TCO, LO och Saco har gjort är att denna justering i sak inte innebär någon förändring utan är en kodifiering, det vill säga att man i lagtext och förarbeten skriver in vad som i praktiken redan gäller. Särskild nogsamhet har därför lagts vid att förslaget enbart skulle innebära att det är i två situationer som man säger att det inte ska kunna vara möjligt att vidta stridsåtgärder. Dessa två situationer är dels när avsikten är något annat är att träffa kollektivavtal, dels när det är en tvistig fråga som ska prövas i domstol som t.ex. fordran på lön m.m. 

Det förslag som är lagt bedöms inte hindra Hamnarbetarförbundet eller andra fackliga organisationer att använda stridsåtgärder för att få till stånd ett kollektivavtal. Frågan vilket kollektivavtal som ska tillämpas om det finns fler en ett kollektivavtal berörs inte av förslaget utan där gäller samma regler som idag.

Att TCO, LO och Saco tillsammans med arbetsgivarorganisationer valde att nu samla sig kring detta berodde på att en utredning som regeringen tillsatt skulle lägga ett förslag i juni som skulle ha kunnat ligga till grund för ett förslag från regeringen om inskränkningar. Att regeringen tillsatte en sådan utredning har förbundet i sig riktat stark kritik emot. Det fanns alltså en uppenbar risk att regeringen eller en kommande regering kunna lägga förslag som hade varit ingripande i strejkrätten. Av det skälen var det av vikt för parterna att bli överens om och kunna lägga ett gemensamt förslag som var acceptabelt för alla och som inte innebar någon försämring av konflikträtten för att träffa kollektivavtal och innehåll i kollektivavtal. Det förslag man lagt är förankrat med såväl nuvarande regering och med nuvarande opposition.

Förbundsstyrelsen har beslutat att ånyo behandla frågan när regeringen lägger fram sitt förslag till ändring av MBL i de delar som berör strejkrätten. 

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.