Alkoholpolicy

Motion från Mårten Berglund, ST inom Arbetsförmedlingen i vilken föreslås att ST snarast slutar med att bjuda på alkohol vid sina arrangemang.

Vi föreslår att ST snarast slutar med att bjuda på alkohol vid sina arrangemang. Att vid exempelvis konferenser, årsmöten med mera på medlemmarnas bekostnad bjuda på alkohol till maten känns inte okey. Det kan dessutom bli jobbigt för dem av oss gäster och förtroendevalda, som har ett mer besvärligt förhållande till alkohol. Det ska inte krävas ett aktivt beslut att tacka nej. Vi dömer inget för sitt bruk eller val att inte bruka alkoholhaltiga drycker men det ska vara deras eget val och i de fallen betalas av respektive deltagare. Enhälligt antagen årsmöte för ST-klubben Järva Etablering.

Mårten Berglund, ST inom Arbetsförmedlingen

Förbundsstyrelsens svar

Motionären vill att ST inte vid något tillfälle ska bjuda på alkoholhaltiga drycker. Förbundet har en restriktiv hållning till alkohol. Det är enbart i undantagsfall något glas vin eller öl som innehåller alkohol erbjuds, men aldrig spritdrycker. Alkoholfritt alternativ erbjuds alltid. Vid kongressen 2016 antogs nya etiska riktlinjer för alla företrädare inom ST och alkoholfrågan behandlades. Förbundsstyrelsen anser att omständigheterna sedan dess inte förändrats. Beslutet från kongressen 2016 biläggs.

Förbundsstyrelsen beslutar att avslå motionen

BILAGA

Etiskt förhållningssätt inom förbundet

Beslut vid 2016 års kongress

Att företräda Fackförbundet ST är ett uppdrag som bygger på förtroende. Det gäller alla som företräder Fackförbundet ST, förtroendevalda såväl som anställda.

Fackförbundet ST är ett förbund med höga ambitioner när det gäller att förhålla sig till mänskliga rättigheter, alla människors lika värde och rätten att organisera sig och teckna kollektivavtal. En företrädare för Fackförbundet ST ska givetvis dela förbundets grundläggande värderingar och tar avstånd från antidemokratiska krafter samt agera på ett sådant sätt att vi framstår som föredömen både internt i det fackliga arbetet och i förhållande till motparter.

Människosyn, värderingar och etik är viktigt för förtroendet. Etik är normer och värderingar, en ansvarsfull hållning och aktning för alla människor. I varje situation finns ett val, och valet mellan olika alternativ beror på den etiska grundhållningen. Det som inte uttryckligen är förbjudet är inte alltid lämpligt. ”Tänk efter före” är en bra grundregel.

Som företrädare för Fackförbundet ST är vi ”synliga” oavsett om vi är i tjänst eller inte. Därför reflekterar vi över våra attityder och över hur vårt agerande kan uppfattas samt konsekvenserna av detta. Det är viktigt att vi genom vårt sätt att uppträda oavsett var vi befinner oss bidrar till att bibehålla det goda rykte som ST har. Som företrädare för ST representerar vi inte bara Fackförbundet ST utan också hela fackföreningsrörelsen.

En företrädare för Fackförbundet ST har ett personligt ansvar att medverka till att det inte förekommer diskriminering, trakasserier eller kränkningar inom organisationen. Vi skall följa de lagar som finns precis som vi gör för våra medlemmar. Vi skall så långt som möjligt arbeta förebyggande med detta internt för att vara goda företrädare samt att leva som vi lär efter Fackförbundet STs värderingar.

Vi undviker jävsituationer. Vi godtar inte svarta pengar och mutor som förstås kan vara både varor och tjänster. Vi försätter oss inte i beroendeställning och agerar inte för egen personlig vinning. Vi skall aldrig, i vårt uppdrag, befatta oss med ärenden där vi är personligt berörda. Om vi funderar över om ett jävsförhållande råder – tar vi det säkra före det osäkra och avstår.

En företrädare för Fackförbundet ST ska visa omdöme och varsamhet vid användningen av förbundets pengar. När vi utövar våra uppdrag ska vi alltid vara medvetna om att medlemmarnas pengar ska användas med varsamhet och inte användas för sådant som inte ingår i den ordinarie verksamheten utan är till gagn för medlemmarnas intressen.

Det innebär att vi har en restriktiv hållning till alkoholförtäring i alla sammanhang. Vid tillfällen av särskilt festlig karaktär till exempel jubileer, uppvaktningar, stämmo- och kongressmiddagar får det bjudas på vin (alternativt öl) men högst två glas. I internationella sammanhang kan representationsplikten innebära ett undantag från detta. Alkoholfria dryckesalternativ ska alltid finnas.

Det innebär också att vi i görligaste mån ska försöka använda oss av billigaste alternativ, ekologiskt hållbara och de på lång sikt bästa alternativen. Det är viktigt att väga samman olika aspekter vid exempelvis resor och representation, vid valet av konferensanläggning och när resor ska beställas, liksom maten.

För oss som ett aktivt fackförbund är det självklart att ställa höga krav på att de leverantörer av produkter vi använder upprätthåller goda arbets- och levnadsvillkor för sina anställda. Det innebär att vi exempelvis där så är möjligt  avstår från att anlita leverantörer och att resa med flygbolag, taxibolag, o.dyl som saknar kollektivavtal.

Fackförbundet ST värnar miljön. Vi väljer, där så är möjligt, ekologiskt hållbara alternativ. Det innebär att vi alltid är medvetna om den miljömässiga belastningen på olika varor och tjänster. Vi väljer därför, om det är möjligt, miljöcertifierade alternativ. Det handlar om att välja ekologiska livsmedel, miljöcertifierade konferensanläggningar och andra leverantörer som uppfyller våra villkor. Vi är varsamma med resor och väljer videokonferenser om det är möjligt och lämpligt. I de resor vi företar i tjänsten väljer vi i första hand miljövänliga alternativ.

Fackförbundet ST är ett inkluderande förbund. Våra lokaler, tillfälliga eller permanenta, ska vara tillgängliga för personer med allergier eller funktionsnedsättning.

Fackförbundet ST strävar efter en socialt hållbar verksamhet. Det innebär att medlemmar, förtroendevalda och anställda ska ha en balans mellan arbete och fritid. Vi tar hänsyn till deras sociala situation i hemmet. Verksamhet i Fackförbundet ST ska kunna kombineras med att ha småbarn. Vi värnar möjligheterna att umgås med familj, släkt och vänner.

Den företrädare för Fackförbundet som använder omdömet i sina val och följer denna vårt gemensamma förhållningssätt ska kunna känna sig trygg i sitt uppdrag.