Öppenhet på villovägar

Öppenheten på statliga arbetsplatser minskar! Fackförbundet STs undersökning om meddelarfrihet och öppenhet i statlig verksamhet visar, bland annat, att det finns en osäkerhet bland statligt anställda om rätten att framföra kritik.

Fyra av tio tycker att det har blivit lägre i tak under de senaste tre åren. Kontrollerande chefer, undanhållande av information, risker för att bli utskälld inför arbetskamrater och rädsla för att bli utfryst är exempel på upplevelser från medarbetare i statliga verksamheter.

Endast var fjärde instämmer helt och fullt i att de kan framföra intern kritik på arbetsplatsen. Var femte säger att de råkat ut för repressalier för att de har varit öppet kritiska. Knappt hälften uppger att de inte kan eller inte vet om de kan berätta om problem i verksamheteten. Blott en av tio instämmer helt och hållet i att det är tillåtet att vara kritisk offentligt om hur arbetsplatsen fungerar.

Undersökningen bygger på 1200 svar från medlemmar inom statliga myndigheter, verk och högskolor. Frågorna gick ut till 4 000 medlemmar. I rapporten redovisas även resultatet av en webbundersökning riktad till ett slumpmässigt urval av riksdagens ledamöter samt slutsatser från en undersökning till allmänheten som ST låtit Novus utföra.