Offentlig upphandling

Offentliga upphandlingar står för mycket stora värden. Tyvärr har det vid vissa tillfällen visat sig att upphandlingarna inte varit tillräckligt bra. Ett kännetecknande drag för flera sådana tillfällen är att kvaliteten har fått stå tillbaka för pris.

För Fackförbundet ST är det självklart att man aldrig får tumma på kvaliteten. Det är viktigt att god hushållning med offentliga medel går hand i hand med en god kvalitet samt sociala och etiska hänsyn. För att åstadkomma detta behövs en del förändringar, förslag på sådana förändringar finns i denna skrift.

För ST är offentlig upphandling inte bara en fråga för politiker. Det är i hög grad en facklig fråga.