När förtroendet för samhällets institutioner sviktar - Vad kan staten göra?

Människors tilltro till staten minskar. STs rapport belyser frågor och analyserar orsakerna bakom den sviktande tilliten till samhällets institutioner.

I STs rapport (När förtroendet för samhällets institutioner sviktar - Vad kan staten göra) belyser vi problematiken med att människors tilltro till samhällets institutioner minskar. Vi lyfter fram tre centrala frågor för svensk statsförvaltning.

  • Vilka är orsakerna till detta minskade förtroende? 
  • Vad beror det på? 
  • Vilka konsekvenser innebär medborgarnas minskade tilltro till staten? 

Staten drar sig tillbaka - är det rätt väg att gå?

Vi ser också att staten dragit sig tillbaka från delar av landet, både i glesbygd och i storstädernas förorter, samtidigt som regeringen påbörjat en omlokalisering av statliga myndigheter från Stockholm till andra delar av landet.

Statskontoret har nyligen belyst detta dilemma i rapporten ”Statliga myndigheters lokalisering - Ett samlat underlag”. I den här rapporten redovisar vi Statskontorets slutsatser. 

Tillsyn av offentlig verksamhet

Tillsyn av offentlig verksamhet är också något som är viktigt för att medborgarna ska lita på att det råder rättssäkerhet och likabehandling. Men är det ändamålsenligt att kommuner och i viss mån staten utövar tillsyn över sin egen verksamhet? Kan vi göra på något annat sätt? 

Vi har inte svar på alla frågor, men vi vill med den här rapporten bjuda in till diskussion om statens roll och ansvar, nu och i framtiden. Avslutningsvis presenterar vi även STs förslag för en statsförvaltning i världsklass.

Du kan läsa rapporten i sin helhet via länken nedan.