Kvinna tittar på sin telefon

Så här behandlar ST din information 

Nedan beskriver vi varför Fackförbundet ST hanterar dina uppgifter och på vilka grunder hanteringen sker.  

Personuppgifter för medlemmar

Informationen används för att vi ska kunna stödja dig i att till exempel få bättre anställnings- och lönevillkor och i arbetsrättsliga frågor. Dina löneuppgifter kan också komma att användas för att ta fram statistik som underlag för att vi ska kunna tillvarata dina fackliga intressen.

Exempel på uppgifter vi behöver hantera om dig:

 • Personnummer, namn, adress, telefonnummer, arbetsplats, befattning, lön, utbildning
 • Eventuellt annat medlemskap om du är dubbelorganiserad
 • Förtroendeuppdrag och genomförda utbildningar inom uppdraget
 • Aviserad och betalda medlemsavgifter

Till vänster står STs motiv för behandling av personuppgifter. Till höger den lagliga grunden.

 • Teckna medlemskap, bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter  - Avtal (medlemskapet) 
 • Hjälpa dig att fullgöra ansökan om du inte har möjlighet att göra det via webben - Berättigat intresse
 • Kontakta dig i frågor som rör ditt medlemskap - Avtal (medlemskap) 
 • Administrera utskick av gåva i samband med en värvningskampanj eller medlemsaktivitet - Berättigat intresse. För att uppmuntra och belöna rekrytering av medlemmar.
 • Administrera utträde om du väljer att lämna ST -Avtal (medlemskapet) 
 • Administrera medlemsavgifter och inbetalningar - Avtal (medlemskapet) 
 • Uppfylla vårt åtagande att stötta dig som medlem i de ärenden som du enligt stadgarna har rätt att få stöttning i, till exempel tvist med arbetsgivare - Avtal (medlemskapet) 
 • Administrera konfliktåtgärder och utbetalningar vid konflikt med arbetsgivare - Avtal (medlemskap) 
 • Administrera nominering eller ansökning till stipendium, priser och resebidrag -Berättigat intresse. För att tillhandahålla attraktiva stipendier och priser till dig som medlem.
 • Säkerställa att du som medlem omfattas av lönerevision i enlighet med aktuellt kollektivavtal  - Rättslig förpliktelse på grund av kollektivavtal. 
 • Administrera ersättning till dig som har rätt till ersättning - Avtal (medlemskapet) 
 • Teckna medlemsförsäkring. Behandlingen innefattar även utskick av instegserbjudanden till dig från försäkringsbolaget - Avtal (medlemskapet)
 • Tillhandahålla uppgifter till andra förbund för att fastställa om du är dubbelorganiserad - Avtal (medlemskapet) 
 • Kommunicera relevant information om ST till dig via e-post, post och medlemstidning - Berättigat intresse. För att informera dig som medlem om nyheter och om STs verksamhet.
 • Informera dig om kommande val till förtroendeuppdrag -  Avtal (medlemskapet) 
 • Ta fram medlems- och lönestatistik i syfte att tillvarata dina fackliga intressen. Vi kan komma att behandla dina uppgifter i detta syfte även efter avslutat medlemskap, men då avpersonifierat. - Avtal (medlemskapet) 
 • Särskild hantering av medlem med skyddad identitet eller säkerhetsklassad anställning - Avtal (medlemskapet) 

Personuppgifter för ickemedlemmar

Vi kan komma att behandla uppgifter även för dig som inte är medlem i ST. Detta sker i samband med att du kontaktar oss eller att du berörs av ett ärende som vi handlägger. Vi behandlar även dina uppgifter om du anmäler dig till en aktivitet hos oss, beställer något i vår medlemsbutik eller prenumererar på vår tidning Publikt eller något av våra nyhetsbrev.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig i din yrkesroll som arbetsgivare, beslutsfattare, mediekontakt eller motpart där vi företräder medlem.

I de flesta fall är det du själv som lämnar uppgifter till oss:

 • Person- och kontaktinformation, personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress
 • Anställningsuppgifter, arbetsgivare, arbetsplats, befattning, lön
 • Betalningsinformation
 • Information i samband med ärenden, medlemsaktiviteter eller undersökningar

Det kan också förkomma att person- och kontaktinformation till icke-medlemmar lämnas av en medlem i samband med ett medlems- eller arbetsrättsligt ärende. Vi kan också komma att få löneuppgifter och arbetsplatsuppgifter om icke-medlemmar från arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer i samband med lönerevision. Uppgifter för personer som inte är medlemmar raderas direkt.

Nedan beskriver vi varför Fackförbundet ST hanterar dina uppgifter och på vilka grunder hanteringen sker.

 • Hantera medlemsärenden i vilka du är en part eller ärenden som du kontaktar oss om. - Berättigat intresse. För att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk eller för att följa upp om du själv är i kontakt med oss
 • Insamling och behandling löneuppgifter och arbetsplatsuppgifter om icke-medlemmar från arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer i samband med lönerevision. - Berättigat intresse. För att avgöra potentiellt medlemskap i ST och säkerställa att medlemmar omfattas av lönerevision i enlighet med aktuellt kollektivavtal
 • Säkerställa att arbetsgivare följer arbetstidslagen genom att granska övertidsjournaler. -Berättigat intresse. För att säkerställa att arbetsgivare agera i enligehet med arbetstidslagen och kollektivavtal
 • Administration av prenumeration och leverans av vår tidning Publikt och nyhetsbrev som du valt att prenumera på. Publikt delas ut till både prenumeranter och beslutsfattare och opinionsbildare som antas ha ett intresse. - Avtal (prenumeration). Berättigat intresse för övriga mottagare. För att opinionsbilda och påverka.
 • Administrera presskontakter och beslutsfattare. - Berättigat intresse. För att opinionsbilda och påverka.
 • Administrera anmälan och deltagande vid aktivitet eller utbildning samt för att skapa konto för dig i vår Aktivitetsportal i syfte att underlätta anmälan till framtida aktiviteter. Uppgifter kan komma att överföras till arrangör vid deltagande på aktiviteter som anordnas av extern part. - Berättigat intresse. För att möjliggöra deltagande på aktiviteter
 • Utvärdera arbetssökande till ST. -Förberedande åtgärder inför (anställnings)avtal
 • Genomföra enkätundersökningar i syfte att inhämta uppfattningar om åtgärder, policyer, händelser, avtal, förhandlingar, etc. - Berättigat intresse för att få kännedom om opinion och åsikter för att utveckla verksamheten och professionerna
 • Upprätta bokförings- och revisionsunderlag. - Rättslig förpliktelse (bokföringsskyldighet)

Personuppgifter för leverantörer och samarbetspartners

Vi behandlar ibland personuppgifter för personer som arbetar hos våra leverantörer och samarbetspartners. Detta är i form av kontaktuppgifter som är nödvändiga för att underhålla vår avtalsmässiga relation eller personuppgifter som förekommer i samband med fakturering. Informationen kan lämnas till oss av dig eller din arbetsgivare.

Nedan beskriver vi varför Fackförbundet ST hanterar dina uppgifter och på vilka grunder hanteringen sker. 

 • Kontakta leverantörer och hyresvärdar m.m. - Avtal
 • Kontakta annonsörer i Publikt. - Avtal
 • Tillhandahålla inpasseringskort och nycklar till lokaler samt inloggning till e-post, system och servrar. - Avtal eller berättigat intresse för att kunna administrera in- och utpassering
 • Upprätta bokförings-, beskattnings- och revisionsunderlag. - Rättslig förpliktelse (bokföringsskyldighet)