Man läser

Dina rättigheter som medlem

Som medlem i Fackförbundet ST har du enligt dataskyddslagen rätt till:  
  • Information om när och hur dina uppgifter behandlas  
  • Att när som helst begära ett registerutdrag över vilka uppgifter som vi behandlar om dig 
  • Rättelse av felaktiga uppgifter som vi har om dig  
  • Komplettering med uppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn tagen till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Det är ditt ansvar som medlem att själv se till att uppgifterna är korrekta och uppdaterade
  • Radering av uppgifter om: 

- uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för 

- behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket 

- du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse 

- personuppgifterna har behandlats olagligt 

- radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 

  • Begränsning av behandling vilket innebär att uppgifterna i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I dessa fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under den tid uppgifternas korrekthet utreds. 
  • Att göra invändningar mot viss behandling av dina uppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om du invänder mot behandlingen kan vi endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande och berättigade skäl till att uppgifterna behöver behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk  
  • Att du har rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll, så kallad dataportabilitet
  • Att inte bli föremål för beslut som endast grundas på automatiserat beslutsfattande om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig 
  • Lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten rörande vår behandling av dina personuppgifter