Björn Andersson
Björn Andersson, förtroendevald på Kriminalvården i Malmö.

Medlemmarnas behov styr det fackliga arbetet

Våra medlemmar utgör kärnan i vårt förbund och det är de som gör oss starka. Björn Andersson som är förtroendevald på Kriminalvården i Malmö berättar om sitt fackliga engagemang och vad det har för betydelse för arbetsplatsen.

Varför tycker du att det är viktigt att vara med i facket?

Jag anser att facket spelar en väldigt viktig roll på den svenska arbetsmarknaden.

Vi är en av spelpjäserna i den svenska modellen och är aldrig starkare än vad vi tillåter oss själva att vara. 

Facket har även en annan väldigt viktig roll utanför det traditionella avtalsarbetet. Vi arbetar aktivt mot trakasserier, diskriminering och andra former av orättvisor.

I grund och botten är det solidaritetstanken som är den viktigaste anledningen till att vara med i facket – att vi tillsammans verkar hänsynsfullt och utan egenintresse, men för allas bästa.

Varför har du valt att vara medlem i Fackförbundet ST? 

Det bästa med Fackförbundet ST är de tydliga och grundläggande fackliga värderingarna. Jag upplever Fackförbundet ST som ett förbund som aktivt arbetar för demokrati, rättvisa och solidaritet (Inte bara i Sverige utan även internationellt). 

Den partipolitiska obundenheten ger oss möjlighet att driva politiska frågor enbart med hänsyn tagen till medlemmarnas perspektiv och intressen. Vi är inte beroende av vad ett visst parti tycker, utan kan oberoende göra de ställningstagande och driva de frågor som vi anser viktiga.

Vidare anser jag att det medlemsfokus som finns inom ST är en av våra största styrkor. Det är medlemmens behov och önskemål som styr det fackliga arbetet inom Fackförbundet ST.

Hur ser du på betydelsen av att det finns ett lokalt fackombud på arbetsplatsen?

Lokala fackliga ombud har enormt stor betydelse. Jag anser att, i stort sett, allt fackligt arbete ska utgå från klubbarna på våra arbetsplatser.

Det är våra lokala företrädare som har insyn och kunskap i de frågor som är viktiga för våra medlemmar lokalt.

Det är också många gånger våra lokala företrädare som driver frågorna som konkret påverkar våra medlemmars vardagssituation. 

För att det fackliga arbetet ska fungera så bra som möjligt – och för att vi som förbund ska kunna påverka - är det av stor vikt att centrala funktioner inom förbundet stödjer det lokala arbetet.

Hur skulle du beskriva det ni i lokala facket gör för era medlemmar?

ST inom Kriminalvården agerar demokratiskt och driver de frågor som våra medlemmar vill att vi ska driva. På lokal nivå, ute på arbetsplatserna, gör våra förtroendevalda ett oerhört stort arbete.

Det handlar om att exempelvis medverka vid personalsamtal, driva frågor lokalt, företräda medlemmar vid förhandlingar, aktivt arbeta för likabehandling och, kanske framförallt, att vara en enande kraft för bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö – att inte tillåta arbetsgivaren ensam tolkningsrätt av lagar och avtal.

Vad är ditt bästa tips till andra medlemmar som vill engagera sig?

Engagera dig! Även om det fackliga arbetet stundtals är väldigt mödosamt, så gör vi stor skillnad på våra gemensamma arbetsplatser.

Finns det något du vill komplettera med som inte kunde återges via frågorna ovan?

Ju fler vi är desto starkare är vi. Detta får vi aldrig glömma bort! I synnerhet inte i en tid då den svenska modellen är hårt ansatt och många statliga myndigheter och verk genomgår stora förändringsprocesser. 

Det är vi som är motparten och det är vi som måste ta bladet från munnen och säga ifrån när vi upplever strukturella och/eller demokratiska problem. Vi måste aktivt ta debatten och inte låta andra krafter i samhället få monopol i opinionen. 

Bakgrundsinformation:

Namn: Björn Andersson
Ålder: 37
Roll/befattning: Kriminalvårdare
Utbildning: Fil Mag i Sociologi
Arbetsgivare/arbetsplats: Kriminalvården, Anstalten Fosie, Malmö
Facklig roll: Avdelningsstyrelsen ST inom Kriminalvården med ansvar för Region Syd, Medlem i ST:s Regionala råd, Region Syd.