Lisa Palmer, planhandläggare på Länsstyrelsen
Lisa Palmér, planhandläggare på Länsstyrelsen

Arbetsmiljö i fokus

Vår arbetsmiljö är en avgörande faktor för att vi ska må bra och känna glädje i vårt arbete. Det finns dock inget färdigt recept på hur bra arbetsmiljö skapas. Lisa Palmér, planhandläggare på Länsstyrelsen, berättar om hur de arbetar med arbetsmiljöfrågor på hennes arbetsplats. 

Var jobbar du och vad är din roll? 

Jag är planhandläggare på enheten för planfrågor Länsstyrelsen Stockholm. På min enhet granskar vi bland annat detaljplaner, vägplaner, strandskyddsdispenser och nätkoncessioner. 
 
Vår roll är bland annat att bevaka och lämna synpunkter gällande de statliga intressena, såsom miljöpåverkan, hälsa, riksintressen, säkerhet, miljökvalitetsnormer och riksintressen.

Hur arbetar ni med arbetsmiljöfrågor?

Vi har ett arbetsplatsombud och en gång om året gör närmaste chefen, HR-konsulten och arbetsplatsombudet en så kallad "arbetsmiljörond". Det är en genomgång där arbetsplatsombudet och deltagarna reder ut frågor om arbetsmiljön, främst den fysiska. 
 
När ronden är avklarad så återkopplar arbetsplatsombudet vilka frågor som tagits upp. En sådan genomgång görs även av en konsult som stämmer av ergonomin vid den enskilda arbetsplatsen.

På vår enhet har vi även en "måbra-barometer" där alla får fylla i en färg som representerar hur de mår. Detta görs anonymt och följs upp på varje arbetsplatsträff.

På vår avdelning finns två friskvårdsinspiratörer som bland annat tipsar om olika friskvårdsaktiviteter. Vi har även friskvårdstimme som är mycket uppskattat. 
 
Alla är tillsvidareanställda och medarbetarnas synpunkter efterfrågas ofta. Det är en bidragande faktor till att vår arbetsplats känns trygg vilket i sin tur skapar bra stämning.

Har ni några specifika arbetsmiljöfrågor som är viktiga hos er?

Eftersom vi sitter i kontorslandskap är det viktigt att miljön inte är stimmig, vilket den inte heller är hos oss. Vi har möjlighet att boka rum för möten och använda tysta rum för telefonsamtal.

Många frågor som är kopplade till arbetsmiljön handlar dock om den psykiska arbetsmiljön, såsom upplevelse av stress och en viss maktlöshet över arbetssituationen. 

Vid årsskiftet flyttade hela myndigheten från en byggnad där de flesta satt i egna rum till en annan byggnad där vi nu sitter i kontorslandskap. Med flytten följde många så kallade ”barnsjukdomar”, det vill säga problem som kan uppstå vid flytt eller annan större förändring. 
 
Vi har bland annat problem med luften och ett alltför stort ljusinsläpp eftersom våra automatiska markiser inte fungerar som de ska. De flesta problemen har blivit lösta det finns dock vissa frågor som fortfarande är aktuella och som ska åtgärdas.
 
Inför flytten omorganiserades även vår avdelning vilket berörde vår enhet väldigt mycket. Medarbetarnas och fackets synpunkter efterfrågades när förslaget kom, men ingen förändring gjordes utifrån detta. 
 
Både facket och medarbetare lämnade synpunkter såväl som önskemål om beslutet. Vi efterfrågade även en motivering till omorganisationen vilket vi aldrig fick. Omorganisationen har påverkat många medarbetare negativt mentalt eftersom det uppstod en känsla av maktlöshet. 

Vad har ST drivit igenom på er arbetsplats inom ramen för arbetsmiljöfrågor?

Genom våra skyddsombud bevakar vi och följer upp arbetsmiljöfrågor kontinuerligt överlag. Jag har inga konkreta exempel men det är mycket tack vare våra skyddsombud vi har kunnat förbättra arbetsmiljön i många avseenden även om det finns mycket kvar att göra. 

Vad är det viktigaste i medlemskapet för dig?

Att jag vet att jag kan få råd och stöd, såväl på arbetsplatsen som centralt. Jag tycker också att ST har haft många intressanta seminarier. Dessvärre har jag inte kunnat delta i alla men de jag gått på har jag uppskattat.  
 
Jag tycker också att det är bra att det finns mycket matnyttigt på STs medlemssidor på webben och att medlemstidningen innehåller viktiga och intressanta artiklar.