STs organisation

ST har över 95000 medlemmar organiserade i avdelningar. I de flesta fall motsvarar avdelningarna en myndighet, statligt bolag eller stiftelse. ST är en demokratisk organisation där medlemmarna väljer representanter på olika nivåer, motionerar om frågor och erbjuds forum för att påverka både centralt och lokalt.

 

Organisation

Avdelningar

ST är organiserat i avdelningar. Varje avdelning har en styrelse som förhandlar med arbetsgivaren. Det finns en avdelning för varje myndighet, verk eller bolag där ST har medlemmar med några undantag. Avdelningen speglar ofta arbetsgivarens organisation och delas därför ibland in i sektioner och/eller klubbar.

I vissa organisationer har ST istället så kallade Branschavdelningar, till exempel Universitet och Högskola eller inom Spårtrafiken för att bättre kunna möta utmaningarna på deras områden.

ST har också Arbetsplatsombud utan avdelning på de arbetsplatser där det inte finns en styrelse.

Organisationen i ST kan vara komplicerad, men allt du behöver hålla reda på är din egen avdelning och hur ni väljer att organisera er. På STs avdelningssidor kan du se vilka som sitter i din avdelningsstyrelse.

Hitta din avdelning

Kongress

STs högsta beslutande organ är kongressen som hålls vart fjärde år. Då utser ombud från STs avdelningar, tillsammans med förbundsstyrelsen och revisorer, bland annat förbundsstyrelse. Kongressen svarar även på motioner, fastställer verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för kongressperioden samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

Förbundsstämma

Förbundsstämma hålls varje år förutom de år det är kongress. Stämmans uppgift är bland annat att svara på frågor från avdelningarna, hålla fyllnadsval och besluta om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Stämman lämnar även rekommendationer kring förbundets verksamhetsplan och budget.

Valkorporationen

Valkorpen består av representanter från alla avdelningar som har 149 medlemmar eller färre.

Valkorpen väljer ombud mellan sig till förbundsstämman. Det är ett viktigt forum för att STs mindre avdelningar ska vara representerade i den demokratiska process som sker på förbundsstämma och kongress.

Förbundsstyrelse

Mellan kongresserna är förbundsstyrelsen högsta beslutande organ i ST. Styrelsen består av 12 ledamöter och en personalrepresentant. Styrelsen fattar exempelvis beslut om vilka åtgärder som ska genomföras för att målen som beslutats av kongressen ska nås.

Arbetet leds av ett presidium som består av förbundsordföranden och de två vice ordförandena. Styrelsen och presidiet utses av kongressen för en period av fyra år i taget.

Avtalsråd

Avtalsråden är rådgivande organ till förbundsstyrelsen och kallas in i samband med avtalsrörelser. En uppgift för avtalsråden är att lämna råd kring om arbetsgivares bud i avtalsrörelsen bör accepteras eller inte. Representanterna i avtalsråden utses av STs avdelningar.