Det här vill ST

ST vill ha ett hållbart statligt uppdrag i världsklass. Anställda ska med stolthet kunna göra sina jobb till nytta för individ och samhälle. Vi driver opinion och påverkar på arbetsplatsen, genom avtal och lagstiftning samt i politiska beslut.

Inom de här områdena har ST förslag till lösningar för ett statligt uppdrag i världsklass:

Öppenhet och insyn

 • Alla verksamheter som finansieras med skattemedel ska medborgare kunna ha insyn i och de anställda ska ha meddelarskydd.
 • Statliga bolag ska i likhet med kommunala bolag få meddelarskydd för att öka insynen.
 • Det ska finnas en statstjänstemannautbildning för alla som jobbar på statligt uppdrag. Den ska bland annat ta upp offentlighetsprincipen, meddelarfrihet och myndighetsutövning.

Missbruk av visstidsanställningar ska upphöra

 • Många anställda inom staten har otrygga anställningar. Det vill vi ändra på.
 • Avskaffa Anställningsförordningens regler om enstaka kortvariga perioder.
 • Det ska vara en övre tidsgräns för visstidsanställningar i lagstiftningen. Efter tre år hos samma arbetsgivare ska tillfälligt anställda ha rätt till en tillsvidareanställning.

Myndighetsutövningen ska klargöras

 • Statliga bolag ska ha en annan oberoende arbetsgivarorganisation än Svenskt Näringsliv.
 • Myndighetsutövning ska ske genom anställd personal i myndigheten, inte via inhyrd personal. Det är viktigt att slå vakt om insyn i verksamheten och att kunna utkräva ansvar.

Utveckling av infrastrukturen

 • Öka investeringstakten för spårtrafik och andra transportsystem, det skapar både jobb och tillväxt.
 • Förändra rutiner och regler kring upphandling. Kvalitet, och inte pris, ska vara vägledande.

Klimatsmarta arbetsplatser

 • Vi vill bidra till hållbar utveckling genom miljömedvetenhet på jobbet.
 • Ledningen har ett särskilt ansvar för att alla på arbetsplatsen ska få kunskap och stimulans att agera klimatsmart.
 • Som anställd ska du kunna påverka för att inte slösa med el, värme, drivmedel och transporter, material med mera.

Arbetsmiljö

 • Vi vill se ett hållbart arbetsliv. Den psykosociala arbetsmiljön ska bli bättre och det görs genom systematiskt arbetsmiljöarbete och handlingsplaner.
 • Inför en nollvision för tjänstemän på statligt uppdrag. Ingen ska behöva oroa sig för eller lida av hot och våld.
 • Låt arbetsgivaren ta ansvar för polisanmälan om en incident händer på arbetsplatsen.

Inkludering och mångfald

 • Vi vill att våra medlemmars arbetsplatser ska spegla den mångfald i kön, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning, som finns i hela samhället.
 • Aktivt arbete ska göras på arbetsplatserna för inkludering och mot diskriminering.

Goda villkor och löneutveckling