Sverige börjar här.

Beslut förbundsstämma 2021

Här nedan finns några av besluten från 2021 år förbundsstämma i sammanfattning.

Maria Persson, ST inom Universitet och högskolor och Anders Wikström, ST inom Arbetsförmedlingen ledde stämmans arbete.

-----------------------------------------------------------------------

Därmed var 2021 års förbundsstämma över. 

 

Punkt 13.2 b Val av ersättare till valberedning till och med förbundsstämman 2022

Stämman väljer:

 • Emma Erak, ST inom Försäkringskassan, nyval.
 • Jenny Kingstedt, ST inom Statens institutionsstyrelse, nyval
 • Frida Billström, ST inom MSB, nyval
 • Ulrika Fagerberg, ST inom CSN, nyval
 • Anne-Christine Jonsson, ST inom Pensionsmyndigheten, nyval

Punkt 13:2 val av valberedning till och med förbundsstämman 2022

Efter omröstning väljer stämman:

 • Linda Ivung, ST inom Migrationsverket, omval
 • Johan Eklund, ST inom Arbetsförmedlingen, omval
 • Anders Tell, ST inom Skatteverket, omval
 • Angelica Hultgren, ST inom Polisen, (tidigare ersättare), nyval
 • Robert Lang, ST inom Kultursektorn, omval, samt Sammankallande
 •  Airi Aspman, ST inom Trafikverket, nyval
 • Peter Karlsson, ST inom Försäkringskassan, nyval
 • Maria Persson, ST inom Universitet och högskolor, omval
 • Bo Fröström, ST inom Post Nord, nyval

Av styrelsen föreslagna ordinarie ledamöter:

 • Linda Ivung, ST inom Migrationsverket, omval
 • Johan Eklund, ST inom Arbetsförmedlingen, omval
 • Anders Tell, ST inom Skatteverket, omval
 • Angelica Hultgren, ST inom Polisen, (tidigare ersättare), nyval
 • Robert Lang, ST inom Kultursektorn, omval, samt Sammankallande
 •  Airi Aspman, ST inom Trafikverket, nyval
 • Peter Karlsson, ST inom Försäkringskassan, nyval
 • Maria Persson, ST inom Universitet och högskolor, omval
 • Bo Fröström, ST inom Post Nord, nyval

Av ledamöter föreslagna

 • Jenny Kingstedt, ST inom SiS
 • Ann-Christine Jonsson, ST inom Pensionsmyndigheten
 • Frida Billström, ST inom MSB

 

Punkt 13:1 Val av auktoriserad revisor

Valberedningen föreslår

att förbundsstämman väljer Ernst & Young AB med Jens Karlsson som
påskrivande till auktoriserad revisor för Fackförbundet ST.

att valet av auktoriserad revisor gäller i 3 år med möjlig förlängning 1 + 1
år.

Stämman bifaller förslaget

Punkt 14 Riktlinjer för verksamhetsplan och budget 2022

Styrelsen föreslår:

att anse riktlinjerna för Verksamhetsplan och budget för 2022 behandlade

att preciseringar av verksamhetsplanen 2022 redovisas vid konferensen för avdelningarnas ordförande i november 2021 som förbundsstyrelsen har för avsikt att inbjuda till.

Efter diverse inlägg och medskick från stämmoledamöterna bifaller stämman styrelsens förslag.

---------------------------------------------------------------------------

Stämman genomför en prioriteringsövning om arbetet med gemensam förbundsekonomi med särskilt fokus på medlemsavgifterna

Stämman diskuterar och prioriterar om:

- Avgiftssystemet ska ge lika eller högre intäkter

- Avgifterna ska räknas upp automatiskt

- Styrelsen föreslår en årlig uppräkning

- Alla avgiftsklasser och avgifter för särskilda grupper ska räknas upp för en jämnare fördelning av ökningarna

- Avgiftssystemet ska utformas utifrån inkomst

- Långsam höjning av högsta avgiften

- Möjlighet till lokalavgifter. Avdelningar ska ha möjlighet att ta ut egen avgift

-------------------------------------

Stämman pausas för en paneldiskussion om arbete på distans

------------------------------------

Punkt 12 - Motioner

Stämman behandlar:

dels styrelsens förslag att en motion om romsk inkludering ska anses besvarad

och att övriga motioner under 2020 ska läggas till handlingarna.

Detta blir och stämmans beslut efter omröstning.

Punkt 11 - Fastställa resultat- och balansräkning för moderförbundet och koncernen

Stämman fastställer resultat- och balansräkning för moderförbundet och koncernen och att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

Punkt 10 - Ansvarfrihet för styrelsen

Revisorerna föreslår att stämman ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2020.

Så blir också stämmans beslut.

Punkt 9 - Revisionsberättelse

Revisorernas berättelse föredras och godkänns av stämman.

Punkt 8 - Verksamhetsberättelse och bokslut 2020

Styrelsen föredrar verksamhetsberättelse och bokslut för 2020 och föreslår att lägga dessa till handlingarna.

Frågor ställs från stämman. Bland annat om hur ST arbetat med opinionsbildning om medlemmarnas arbetsmiljö vid distansarbete.

Styrelsen hänvisar till de rapporter som ST tagit fram. Likaså att frågorna var uppe i avtalsrörelsen.

Styrelsen konstaterar att det, tyvärr, inte funnits någon samlad arbetsgivarstrategi under pandemin. Detta är en mycket viktig fråga för ST att arbeta vidare med.

Stämman beslutar att lägga Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 till handlingarna.

Förmöte

11 maj hölls en förmöte inför förbundsstämman på temat Hur ser arbetsmiljön i staten ut om 20 år? 

Mötet gav framåtblickande samtal där experter från olika områden gav stora tankar och idéer kring våra medlemmars arbetsmiljö runt 2036. Var kommer vi jobba? Vem gör jobbet? Vilken roll spelar teknisk utveckling som AI, Artificiell Intelligens? Vad händer med vår politiska styrning, hur kommer postcorona och New Public Management-idéer att påverka våra myndigheter och statliga bolag?  

Medverkade gjorde:

 • Fredrik Heintz, Biträdande professor Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap
 • David Eklind Kloo, författare till boken Arbetets mening
 • Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST
 • Shirin Ahlbäck Öberg, professor i statsvetenskap som forskar kring granskning och styrningen av den offentliga verksamheten (förvaltningspolitik)

Vill du se mötet igen? Klicka då på länken nedan. 

https://telia.quickchannel.com/qc/?id=xbzft8h