Chef meddelar om uppsägning

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist 

Uppsägning på grund av arbetsbrist kan bli aktuellt om arbetsgivaren behöver minska antalet anställda. Det kan vara följden av ett politiskt beslut eller annan förändring av verksamheten. Inför en sådan situation är det viktigt att känna till grunderna så att du vet vad som gäller. 

Observera att den här texten enbart gäller dig som jobbar inom myndighet, affärsverk eller universitet och högskola.  

Vad är arbetsbrist?  

Arbetsbrist är en saklig grund för uppsägning. Uttrycket kan tyckas vilseledande då det ofta finns massor av arbetsuppgifter. Egentligen handlar det om arbetsgivarens bedömning av den egna ekonomin. Hela eller delar av en verksamhet behöver avvecklas och lönekostnaderna minskas.  

Arbetsgivaren äger själv rätt att bestämma om det råder arbetsbrist. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren enligt lagen följa särskilda turordningsregler. 

Vad är turordning?  

Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren upprätta en turordningslista utifrån hur lång anställningstid personalen har. Huvudregeln är att den som anställts sist får gå först. 

Får arbetsgivare göra undantag från turordningen?   

Ja, det finns situationer då arbetsgivare får undanta vissa anställda från turordningen. Arbetsgivare med högst tio anställda får undanta högst två anställda. Fack och arbetsgivare kan även förhandla och enas om ett kollektivavtal som gör undantag från turordningen. 

Vad är turordningskretsar?  

Enligt lagen om anställningsskydd ska den arbetsgivare som har flera driftsenheter upprätta turordningslista för varje driftsenhet. Vanligen brukar arbetsgivarens verksamhet på en viss ort betraktas som en driftsenhet, men det kan finnas kollektivavtal där parterna enats om andra principer.

Till exempel kan arbetsgivare inom myndighetsområdet dela in personalen i kretsar utifrån jämförbara arbetsuppgifter. 

Vad är ett omställningsavtal? 

Ett omställningsavtal är ett avtal som innebär ett skydd för anställda som sägs upp. För dig som arbetar inom det statliga området innefattar omställningsavtalet flera delar, bl.a. en rätt till stöttning för att hitta nytt arbete, förlängd uppsägningstid och ekonomisk förstärkning om du får ett jobb med lägre lön än den du haft tidigare eller som ett komplement till ersättning från a-kassan.  

Om du blir uppsagd och omfattas av omställningsavtalet ska din arbetsgivare anmäla dig till Trygghetsstiftelsen som hjälper dig i processen att hitta ett nytt jobb. 

Vad är företrädesrätt? 

Företrädesrätt till återanställning innebär att din arbetsgivare måste erbjuda dig nytt jobb innan hen anställer någon ny utifrån i samma verksamhet. Rätten gäller från tidpunkten för uppsägningen, eller från det datum som uppsägningsbeskedet borde ha lämnats, till och med nio månader efter att anställningen upphört.

När uppsägningsbesked lämnas ska arbetsgivaren informera om företrädesrätten och arbetstagaren ska ges möjlighet att anmäla intresse av att göra anspråk på företrädesrätten till återanställning. Se till att lämna beskedet skriftligen till arbetsgivaren.  

Observera att kravet på förtjänst och skicklighet gäller för tjänster inom det statliga området, vilket även gäller vid återanställning. 

Har jag företrädesrätt till återanställning? 

Ja, om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, eller om du har varit visstidsanställd sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. Du måste ha anmält till arbetsgivaren att du vill utnyttja företrädesrätten. 

Måste jag jobba kvar hela uppsägningstiden även om jag blivit uppsagd? 

Ja, om inte du och arbetsgivaren kommer överens om något annat. 

Kan man bli uppsagd av andra skäl än arbetsbrist? 

Ja. I Lagen om anställningsskydd (LAS) finns två sakliga grunder till uppsägning. Arbetsbrist är den vanligaste. Den andra sakliga grunden är Personliga Skäl. Personliga skäl uppstår när en arbetstagare inte har fullgjort sina förpliktelser enligt anställningsavtalet, genom att till exempel missköta sitt arbete eller att uppträda olämpligt. 

Vad menas egentligen med ”saklig grund”? 

Det är LAS, Lagen om anställningsskydd, som tar upp begreppet saklig grund och att arbetsgivaren måste ha ett sådant för att säga upp en arbetstagare. 

Som saklig grund räknas personliga skäl eller arbetsbrist. 

Personliga skäl uppstår till exempel när en arbetstagare inte har fullgjort sina förpliktelser enligt anställningsavtalet genom att missköta sitt arbete eller genom olämpligt uppträdande. 

Arbetsbrist innefattar en rad olika situationer där uppsägning inte beror på en arbetstagare personligen. Det behöver inte handla om brist på arbete utan kan handla om att arbetsgivaren vill bedriva sin verksamhet på annat sätt och inte kan erbjuda samma arbete som tidigare. 

Nyhet

Säkra anställningstryggheten

En avdelning inom ST har nu lyckats få till ändringar i de anställdas anställningsavtal som tydliggör och begränsar den geografiska arbetsskyldigheten.