Personer som går på en äng

Om coronaviruset och sommarsemestern

Med anledning av coronapandemin pågår på många arbetsplatser just nu diskussioner om avsteg från vad som normalt gäller enligt semesterlagen. Här har vi samlat information till dig som förtroendevald om vad som gäller i några olika situationer som kan bli aktuella.

Hör av dig!

Är ni på väg att teckna lokala avtal med anledning av coronaviruset? Hör av dig till er avdelningsombudsman för råd och stöd.

Om arbetsgivaren vill lämna besked senare än vanligt

Enligt semesterlagen är det arbetsgivaren som bestämmer när semester ska förläggas om arbetsgivaren och arbetstagaren inte kommer överens. Om semestern förläggs på ett annat sätt än enligt arbetstagarens önskemål – eller enligt överenskommelser med det lokala facket – ska arbetsgivaren meddela arbetstagaren beslutet senast två månader före ledighetens början, såvida det inte finns särskilda skäl. Då får beskedet lämnas en månad i förväg.

 • Det går inte att allmänt svara på vilka arbetsplatser som på grund av coronaviruset har en sådan undantagssituation att semesterunderrättelsen kan ske med bara en månads varsel. Det måste bedömas efter arbetsgivarens situation.
 • Det är möjligt att teckna lokala kollektivavtal som frångår bestämmelserna om när arbetsgivaren behöver lämna besked om semesterns förläggning. Sådana avtal behöver däremot godkännas av central arbetstagarorganisation. Ta kontakt med Fackförbundet STs kansli om frågan uppstår.

Om arbetsgivaren vill ändra period för huvudsemestern

Enligt semesterlagen ska semesterledighet förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni–augusti, om inte annat avtalats. Arbetsgivaren får däremot på egen hand förlägga huvudsemestern till annan tid om det finns särskilda skäl. Hittills har det inte prövats i Arbetsdomstolen vad som kan ses som särskilda skäl i det här fallet, men det skulle till exempel kunna handla om hög sjukfrånvaro i en verksamhetskritisk del av organisationen.

Uppdelning av huvudsemestern kräver överenskommelse

Det är inte möjligt för arbetsgivaren att dela upp huvudsemestern utan att komma överens direkt med berörda medarbetare eller det lokala facket.

 • Syftet med sammanhängande semester är att ge möjlighet till återhämtning. Här kan det med andra ord finnas finnas arbetsmiljöaspekter att väga in. Ett generellt råd är att undvika att teckna lokala avtal om uppdelning av semestern.

Frivilliga överenskommelser bör vara utgångpunkt

Utgångspunkten när det gäller frågor om semesterns förläggning eller uppdelning av huvudsemestern bör vara att lösa dessa situationer på frivillig basis, det vill säga genom att arbetsgivaren kommer överens med varje arbetstagare om att förlägga semestern till annan tid.

 • Det lokala facket kan också spela en viktig roll, till exempel genom att avtala om särskilda villkor som ska gälla vid sådana överenskommelser. Det kan till exempel handla om ekonomisk ersättning.
 • Om arbetsgivaren inte vill lösa saken på frivillig basis utan fattar ensidiga beslut med hänvisning till särskilda skäl behövs en bedömning av om det faktiskt finns sådana. Hör av dig till er avdelningsombudsman om en sådan situation uppstår.

Återkallande av redan beviljad semester

Huvudregeln är att varken arbetstagaren eller arbetsgivaren kan återkalla redan beviljad semester utan att båda parter kommer överens om något annat. Om arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens är det däremot möjligt att frångå både tidigare semesteransökningar och beviljad semester.

 • Om arbetsgivaren vill återkalla redan beviljad semesterledighet eller kalla in en arbetstagare från sin semester måste arbetsgivaren ha fog för det. En arbetsgivare som utan fog återkallar beviljad semester kan bli skadeståndsskyldig. Det kan till exempel handla om ersättning för arbetstagarens kostnader för av- eller ombokning av resor.
 • Det är inte prövat om en arbetstagare har rätt att återkalla en beviljad semesteransökan, till exempel om en semesterresa blir inställd på grund av reserestriktioner.
 • Om arbetsgivaren återkallar semestern kan den anställde inte vägra att återgå i tjänst. Skadeståndsfrågor som rör medlemmar hanteras inom ramen för Fackförbundet STs tvistehantering. Ta kontakt med er avdelningsombudsman om situationen uppstår.

Om medarbetare blir sjuka under semestern

Medarbetare som blir sjuka under semestern kan sjukanmäla sig som vanligt. Det är även möjligt att vabba under semester. Om en arbetstagare konstateras vara smittbärare under semestern träder motsvarande regler om smittbärarersättning in.

 • Observera att smittbärarersättning kräver att man har testats och fått konstaterat att man har Covid-19. Om man inte kan visa det är man troligtvis inte berättigad till smittbärarersättning.
 • För anställda i företag måste den anställde ta kontakt med Försäkringskassan som beslutar om smittbärarpenning.
 • För anställda inom statliga myndigheter, affärsverk, riksdagsområdet eller inom icke-obligatoriska medlemmar inom Arbetsgivarverksområdet är frågan om ersättning reglerad i de centrala kollektivavtalen.