Avtal om extra övertid för statligt anställda

Fackförbundet ST har genom förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O tecknat avtal med Arbetsgivarverket om extra övertidsuttag i samband med coronapandemin. Avtalet underlättar för flera myndigheter att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. För Fackförbundet ST är det här ett sätt att underlätta för medlemmarna som tar ansvar för den kris som sjukdomen Covid-19.

Arbetsbelastningen som en följd av pandemin är på många statliga arbetsplatser mycket stor, samtidigt som sjukfrånvaron och behovet av extraarbete är omfattande. Den exceptionella situationen gör att ST som fackförbund har öppnat för att göra avsteg från de begränsningar i övertidsuttag som normalt gäller.

ST gör det här för att vi ser en risk i att verksamheterna annars riskerar att bli mycket sårbara. Många av våra medlemmar jobbar i samhällskritiska funktioner på till exempel Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, och MSB, funktioner som nu är helt avgörande för att samhället ska kunna hantera den uppkomna situationen. 

Avtalet innebär att gränsen för övertidsarbete tillfälligt höjs med 40 timmar per månad, och gäller under perioden april-juni 2020. Den extra övertiden får endast utnyttjas för de särskilda behov som uppkommer till följd av Coronapandemin, och som inte ryms inom ordinarie övertidsbestämmelser.