Metoder för engagerande möten

En genomtänkt mötesstrategi kan skapa större delaktighet och få medlemmar att känna sig mer involverade i det fackliga arbetet. Här hittar du några metoder för att hålla engagerande möten.

Har ni svårt att komma vidare i era diskussioner? Här är några exempel på hur ni kan skapa givande samtal. 

Enkla mötesmetoder som engagerar

  • Bikupa. Låt deltagarna prata två och två kring en frågeställning som du presenterar. Till exempel om mötet rör löner: Vilka är de viktigaste frågorna inför årets löneförhandlingar? Låt dem skriva upp sina resultat på blädderblock/whiteboard/post-its. Därefter får alla berätta vad de kommit fram till.
  • Smågruppsdiskussion. Deltagarna får arbeta i smågrupper (3-5 personer i varje grupp) och diskutera ett område/tema/frågeställning. Det kan vara olika uppgifter vid olika bord som grupperna sedan får presentera och som övriga kan ge synpunkter på. Metoden är bra om ni har flera olika frågeställningar och begränsat med tid.
  • Gå laget runt. Låt var och en i tur och ordning säga vad de tycker i en viss fråga. Laget runt kan vara värdefullt när ni vill att allas åsikter kommer fram. Att gå laget runt kan också användas som ett komplement vid andra mötesmetoder för att fånga upp sådant som inte kommit fram, gärna i slutet på mötet innan ni avrundar. Metoden är också en bra ”temperaturmätare” i situationer där de individuella upplevelserna kring någonting behöver komma fram.

Metoder för längre möten

IdePro: Kom fram till svaren gemensamt

Ett bra sätt att få deltagarna aktiva och bidra med idéer är att jobba i grupp enligt IdePro-metoden. Metoden är bra att använda när ni tillsammans vill komma fram till vad som är viktigast eller skapa en gemensam framtidsbild. Metoden gör det möjligt att snabbt hitta en strategi för att lösa uppgifter eller frågor.

Tidsåtgång: 45-120 min beroende på gruppens storlek och frågeställningen. Långsiktiga strategiska frågor tar längre tid medan konkreta frågeställningar brukar gå ganska snabbt.

Så fungerar det

SWOT: Kartlägg styrkor och svagheter

SWOT-analys är en metod som är användbar när ni snabbt vill kartlägga och analysera vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns i en grupp eller i en process. Ni kanske vill analysera lönerörelsen, arbetsmiljöförändringar eller identifiera vad ni bör utveckla i styrelsen.

SWOT eller SSMH står för följande:

  • S (S) = Strengths eller Styrkor
  • W (S) = Weaknesses eller Svagheter O
  • (M) = Opportunities eller Möjligheter
  • T (H) = Threats eller Hot

Tidsåtgång: 45-60 minuter

Så använder du SWOT

Open Space: Deltagarna sätter agendan

Open Space, eller Öppet forum, är en mötesform där deltagarna själva ansvarar för att utforma agendan och ge mötet ett innehåll. Metoden fungerar bäst för lite större grupper och är lämplig att använda i bland annat förändrings- och utvecklingsarbete.

Som förtroendevald lokalt på en arbetsplats kan du använda dig av Open Space när du vill att medlemmar själva ska få utforma de frågor och områden som är viktigast för arbetsplatsen och som ni tillsammans kan driva. Eftersom Open Space ger alla deltagare möjlighet att bidra med det de anser vara prioriterade frågor är metoden utmärkt för att involvera till exempel arbetsplatsombud eller sektionsstyrelser tidigt i en förändringsprocess. På så vis förankras tankar och idéer tidigt och effektiviserar implementeringsprocesser.

En förutsättning för att Open Space ska fungera är att ni som organiserar träffen vågar släppa på kontrollen och lita på att deltagarna kommer att lyckas med att formulera det som är allra viktigast. Den som leder ska ge ramarna och tydliga spelregler, men inte styra innehållet. 

Tidsåtgång: Ett par timmar till en hel dag

Det här är OpenSpace