Metoder för engagerande möten

Här får du metoder för att hålla engagerande möten som ger bra resultat. Du kan hålla snabba, enkla möten eller längre möten beroende på hur stora frågor ni diskuterar på din arbetsplats.

Genom att använda sig av olika mötesmetoder ges möjlighet för medlemmar att bli mer delaktiga och på så sätt också känna ett gemensamt ansvar för det fackliga arbetet. Ett typexempel är årsmöten, som ofta kan vara väldigt formaliatunga. Men det går att göra årsmöten på ett sätt så att fler kan få komma till tals och för att fånga engagemanget. Här finns några exempel på hur man kan lägga upp diskussioner. Kanske lyfter ni upp en del i verksamhetsplanen där ni vill ha inspel från medlemmar? En bikupa där ni fångar upp diskussionerna kan vara ett sätt att göra det på. Ni kanske står inför en stor förändring och vill att årsmötesdeltagarna tillsammans ska formulera utmaningar som ni har framför er? Prova då att göra en IdèPro eller OpenSpace!

Enkla mötesmetoder som engagerar

  • Bikupa:
    Låt deltagarna prata två och två kring en frågeställning som du presenterar. Till exempel om mötet rör löner, vilka som är de viktigaste frågorna inför årets löneförhandlingar. Låt dem skriva upp sina resultat på blädderblock/whiteboard/post-its. Därefter får alla berätta vad de kommit fram till.
  • Smågruppsdiskussion:
    Deltagarna får arbeta i smågrupper (3-5 personer i varje grupp) och diskutera ett område/teman/frågeställning. Det kan vara olika uppgifter vid olika bord som grupperna sedan får presentera och som övriga kan ge synpunkter på. Metoden är bra om ni har flera olika frågeställningar och begränsat med tid.
  • Gå laget runt:
    Låt var och en i tur och ordning säga vad de tycker i en viss fråga. Laget runt kan vara värdefullt att använda när ni vill att allas åsikter kommer fram. Att gå laget runt kan också användas som ett komplement vid andra mötesmetoder för att fånga upp sådant som inte kommit fram, gärna i slutet på mötet innan ni avrundar. Metoden är också en bra ”temperaturmätare” i situationer där de individuella upplevelserna kring någonting behöver komma fram.

Metoder för längre möten

 

IdePro - Kom gemensamt fram till svaren

Ett bra sätt att få deltagarna aktiva och bidragande med idéer är att jobba i grupp enligt IdePro-metoden. Metoden är bra att använda när ni tillsammans vill komma fram till vad som är viktigast eller skapa en gemensam framtidsbild. Metoden gör det möjligt att mycket snabbt hitta en strategi för att lösa uppgifter och/eller frågor.

Tidsåtgång: 45-120 min beroende på gruppens storlek och frågeställningen. Långsiktiga strategiska frågor tar längre tid medan konkreta frågeställningar går ganska snabbt.

Så fungerar det

SWOT - Kartlägg styrkor och svagheter

SWOT-analys är en metod som är användbar när man snabbt vill kartlägga och analysera vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns i en grupp eller i en process. Ni kanske vill analysera lönerörelsen, arbetsmiljöförändringar eller identifiera vad ni bör utveckla i styrelsen.

SWOT eller SSMH står för följande: S (S) = Strengths eller Styrkor W (S) = Weaknesses eller Svagheter O (M) = Opportunities eller Möjligheter T (H) = Threats eller Hot.

Tidsåtgång:  45 - 60 minuter

Så använder du SWOT

Open Space – Deltagarna sätter agendan

Open Space, eller Öppet forum, är en mötesform där deltagarna själva ansvarar för att utforma programmet och ge mötet ett innehåll. Metoden fungerar bäst för lite större grupper och är lämplig att använda i bland annat förändrings- och utvecklingsarbete.

Som förtroendevald lokalt på en arbetsplats kan du använda dig av Open Space när du vill att medlemmar själva ska få utforma de frågor och områden som är viktigast för arbetsplatsen och som ni tillsammans kan driva. Eftersom Open Space ger alla deltagare möjlighet att bidra med det de anser vara prioriterade frågor så är den utmärkt som metod för att involvera till exempel arbetsplatsombud eller sektionsstyrelser tidigt i en förändringsprocess. På det sättet förankras tankar och idéer tidigt och effektiviserar implementeringsprocesser.

En förutsättning för att Open space ska fungera bra är att ni som organiserar träffen vågar släppa på kontrollen och litar på att deltagarna kommer att lyckas formulera det som är allra viktigast. Den som leder ska ge ramarna och tydliga spelregler men inte styra innehållet. Deltagarna ges möjlighet att skapa agendan för dagen och därmed ta ansvar för att fylla dagen med det de tycker är viktigast att diskutera.

Tidsåtgång: Ett par timmar till en hel dag

Det här är OpenSpace