Mynt på en våg

Avtalsplattform 2023

Publicerad: 2022-11-30

Här kan du ta del av avtalsplattformen för avtalsrörelsen 2023. Den består av fyra prioriterade områden: löneutveckling, bättre anställningsvillkor, anställningstrygghet och ett hållbart arbetsliv.

Avtalsplattformen styr inriktningen för avtalsförhandlingarna. Den säkerställer att vi driver förbundets övergripande avtalspolitik inom alla avtalsområden. Avtalsplattformen är en grund för att skapa synlighet, värva nya medlemmar och jobba med påverkansarbete under avtalsprocessen och anger inom vilka områden vi ska arbeta för förbättringar för våra nuvarande och framtida medlemmar. Den är också ett stöd under insamlingen då vi efterfrågar medlemmarnas åsikter och behov.

Löneutveckling

Vi vill att våra medlemmar har konkurrenskraftiga löner. Vi vet att lön och rätt till reallöneutveckling över tid är våra medlemmars viktigaste fråga. Lönen ska sättas på sakliga grunder och vi behöver fortsätta vårt arbete med att stärka inflytandet över löneprocessen och statistiken. Förståelsen, inflytandet och ett väl fungerande partsarbete är viktiga förutsättningar för att uppnå avtalens intentioner.

Den svenska partsmodellen har sedan 1990-talet tjänat såväl arbetsgivare som arbetstagare och har över tid säkerställt reallöneutveckling för arbetstagarna. I en ekonomiskt osäker situation med risk för stigande inflation blir det än viktigare att säkerställa en lönebildning som maximerar medlemmarnas löneutveckling utan att bidra till en stigande inflation.

Lönerna ska självklart vara jämställda och ett sätt att åstadkomma det är kontinuerligt arbete med lönekartläggning. 

Bättre anställningsvillkor

Vi vill ha de bästa anställningsvillkoren. Bättre anställningsvillkor betyder dels att de är tydliga och begripliga, samt att de uppfattas som rimliga och konkurrenskraftiga i relation till hur det ser ut på den övriga arbetsmarknaden och att de går i takt med utvecklingen. 

Det nya arbetslivet har visat på ett flexibelt arbetssätt som medlemmarna ska ha inflytande över för att kunna kombinera arbete och fritid, det kräver inflytande övervar och hur man utför sitt arbete och kan därmed bidra positivt till klimatutvecklingen.

Ett förändrat omvärldsläge påverkar medlemmarnas arbetsbelastning och påverkar offentlig sektors prioriteringar, i det som skett under avtalsperioden står det klart att medlemmarnas betydelse för samhället och landets infrastruktur aldrig har varit tydligare, bra villkor för att säkerställa att arbetsgivarna kan rekrytera och behålla rätt kompetens är en självklarhet. 

Anställningstrygghet

Anställningstryggheten har förändrats inte minst i ljuset av den reformerade arbetsrätten som har gett ett ökat fokus på kompetensutveckling, både i anställning och som en del av omställningsarbetet. Tydliga och förutsägbara regler vid omställning är en förutsättning för en bra arbetsmiljö. Trygghet i anställning är en förutsättning för att kunna utföra sitt arbete med hög integritet.  

En kontinuerlig och adekvat kompetensutveckling är dels en förutsättning för en bra arbetsmiljö då det bidrar till minskad stress, men det är också en viktig förutsättning för att få en bra löneutveckling och skapa möjligheter för en jämställd intern rörlighet. Kompetensutveckling stärker också anställningstryggheten då det ökar medlemmarnas attraktivitet och anställningsbarhet. 

Anställningstryggheten innefattar också frågor kring olika former av anställningar, att minska antalet otrygga tidsbegränsade anställningar, att heltid ska vara norm, arbetsskyldighet och säkerhetsklassning

Hållbart arbetsliv

Vi vill att arbetsmiljön ska vara god och att arbetet styrs, organiseras och resurssätts så att alla känner trygghet i anställningen, arbetsglädje, kan utvecklas och där arbetsliv kan förenas med fritid allt längre upp i åldrarna.  

För att vi ska klara av att arbeta ett helt arbetsliv krävs en god och säker arbetsmiljö samt en kontinuerlig kompetensutveckling. Distansarbete och digitaliseringen har förändrat våra arbetsmetoder men också var och när vi arbetar. Detta kommer i sin tur att ställa stora krav på både den digitala arbetsmiljön samt möjligheten och förutsättningarna att dra gränser mellan arbete och fritid/privatliv.

Arbetsmiljöfrågor så som arbetsbelastning, stress, arbetstid/arbetstidsförläggning, det gränslösa arbetet samt hot, våld och otillåten påverkan är del av medlemmarnas vardag är områden som vi ständigt arbetar med. Men ett hållbart arbetsliv handlar också om mer övergripande frågor som en generell arbetstidsförkortning och hur vårt arbetsliv påverkar klimatet.

Ett hållbart arbetsliv präglas av respektfullt bemötande och är självklart fritt från diskriminering/trakasserier och mobbning.