Skapa inflytande via arbetsplatsträffen

APT eller arbetsplatsträffen är ett viktigt forum för dialog och samverkan. Det är en plats för anställda att få inflytande i frågor som berör arbetsplatsen. Här kan du lära dig mer om vad som kännetecknar ett bra APT och hur ni kan arbeta för att få ett ännu bättre klimat på era APT:n.

En organisation är ständigt utsatt för olika typer av förändringar som påverkar personalen. Om du och dina arbetskamrater är delaktiga när förändringar planeras och genomförs går hela förloppet smidigare.

Arbetsplatsträffar är ett viktigt forum för samverkan. På arbetsplatsträffarna ska en kontinuerlig dialog om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor ske. Alla som deltar ska få chansen att bidrar med sin kunskap och sina idéer. Tanken är att alla medarbetare ska ha möjlighet till inflytande över de frågor som berör en på arbetsplatsen.

På många arbetsplatser finns ett samverkansavtal som reglerar arbetsplatsträffar. Läs gärna igenom det avtalet och diskutera vad det innebär för er.

Vad gör en bra arbetsplatsträff?

Regelbundenhet och kontinuitet

Det är viktigt att arbetsplatsträffarna är ett naturligt inslag i arbetet. Därför är det bra att träffas regelbundet. Hur ofta just ni ska ha arbetsplatsträffar kan regleras i ert samverkansavtal. Om det inte regleras så bör ni gemensamt komma fram till ofta ni vill träffas på er arbetsplats.

Anteckningar eller protokoll

Protokoll eller minnesanteckningar rekommenderas vid arbetsplatsträffar. Dels för att kunna gå tillbaka till vad som beslutats och dels för att undvika att diskussioner upprepas. Protokoll hjälper er att hålla en röd tråd. Turas om att skriva anteckningar.

Dialog

Arbetsplatsträffar bygger på allas delaktighet. Dialogen är själva idén med arbetsplatsträffar. Undvik gärna punkter som ”Chefen informerar”. Om ni ändå behöver ha denna punkt ska det vara tydligt att det är en informationspunkt och ta en mindre del av arbetsplatsträffen.

För att dialogen ska få plats behöver ni fundera över vilka mötesmetoder som skapar en dialog. Variera gärna mötesformerna för att skapa bättre diskussioner och samtal.

Läs mer om mötesformer

Delaktighet

Det ligger på alla i gruppen att förbereda sig inför träffarna. Alla har ett ansvar för att bidra till att verksamheten förs framåt. Turas gärna om att leda träffarna, det måste inte alltid vara chefen som håller i ramarna. Bra mötesmetoder som uppmuntrar delaktighet är a och o.

Förtroende och tillit

För att arbetsplatsträffarna ska uppnå sitt syfte krävs det att fack och arbetsgivare känner förtroende för varandra och att medarbetaren känner förtroende för sin chef och sina kollegor. Det gör att diskussionerna blir öppna och konstruktiva, och risken för dolda agendor och korridorprat minskar. Förtroende och tillit är komplext och skapas genom fördjupning av relationer och dialog. Det är en av många anledningar till att dialogen en oerhört central del av arbetsplatsträffar.

Din roll som Förtroendevald

Din roll som förtroendevald är att prata med medlemmarna och komma fram till hur ni kan få ut det mesta ur era arbetsplatsträffar. Fundera på vilka delar som ni vill förbättra under era träffar.

Har ni precis börjat ha APT:n i samverkansanda behöver ni låta det ta tid. ”Inskolningstiden” tar minst sex månader. Finns det många som är nya i gruppen eller om chefen är ny tar det tid att hitta både arbetsmetoder och tillit inom gruppen.

Här är några tips vad du som förtroendevald kan göra:

 • Föreslå en annan typ av mötesupplägg
  Prata med medlemmarna på arbetsplatsen, hur ser ett APT ut om ni får önska fritt? Föreslå att ni prövar några av dessa mötesmetoder nästa gång ni har APT. Testa att också att jobba i mindre grupper för att få en bättre dialog.
 • Föreslå punkter till dagordningen
  Vilka punkter tycker ni på arbetsplatsen bör prioriteras? Föreslå att punkten där chefen informerar flyttas till ett annat möte eller kanske är en sista punkt på dagordningen.
 • Ta omtag
  Samverkan och APT är en del av en kontinuerlig process. Den kräver aktiv delaktighet från medarbetare och chefer. Om ni har ett samverkansavtal på er arbetsplats kan ni ta fram det och gå tillbaka till syftet och målet med arbetsplatsträffar och samverkan överlag. Fundera på vad du som förtroendevald göra för att uppnå syftet och vad ni gemensamt behöver göra på arbetsplatsen.
 • Jobba med att öka tilliten
  Fundera hur du som fackligt förtroendevald kan bidra till att skapa en kultur av förtroende och tillit som kan bidra till mer givande arbetsplatsträffar. Finns det tillit mellan dig som förtroendevald och chefen blir det även lättare att ta upp de delar som skaver och inte fungerar med arbetsplatsträffarna.