Skriver på dator

STs hantering av personuppgifter 

För att vi ska kunna tillvarata dina intressen som medlem i Fackförbundet ST behöver vi ha information om dig som till exempel vem du är, var du arbetar och din lön.

Informationen används för att vi ska kunna stödja dig i att till exempel få bättre anställnings- och lönevillkor och i arbetsrättsliga frågor. Dina löneuppgifter kan också komma att användas för att ta fram statistik som underlag för att ST ska kunna tillvarata dina fackliga intressen.

Exempel på uppgifter vi behöver hantera om dig: 

  • Personnummer, namn, adress, telefonnummer, arbetsplats, befattning, lön, utbildning. 
  • Eventuellt annat medlemskap om du är dubbelorganiserad 
  • Förtroendeuppdrag och genomförda utbildningar inom uppdraget 
  • Aviserade och betalda medlemsavgifter  

För att kunna fullfölja uppdraget så som det beskrivs i stadgar och kollektivavtal behöver vi ibland ha ett informationsutbyte med andra aktörer, som till exempel banker. I de fall då vi har en laglig skyldighet att lämna ut uppgifter kan dina uppgifter komma att lämnas ut till exempelvis Skatteverket.  

När du kontaktar oss för att få stöd i till exempel arbetsrättsliga frågor eller för att ändra personuppgifter kan vi behöva spara information och anteckningar om ditt ärende. Vi sparar bara information som är relevant för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt.  

Vi gallrar information om dig löpande. Vi kan behöva spara information i upp till de 10 år som den allmänna preskriptionstiden löper. Detta är för att kunna hjälpa dig med frågor även efter att ett ärende, såsom tvist med arbetsgivare, är avslutat. Det är även för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk även om du har begärt utträde ur förbundet och avtalsförhållandet mellan dig och ST upplösts. 

Du kan när som helst begära ett registerutdrag med de uppgifter om dig som vi har i våra register. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter i de fall vi inte behöver spara dessa uppgifter för att uppfylla en laglig skyldighet.  

Fackförbundet ST är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter du lämnar till oss i samband med ditt medlemskap. Vår hantering av personuppgifter följer dataskyddslagstiftningen.  

STs dataskyddsombud heter Therése Alsing och Henrik Björnklint. De värnar om att dina uppgifter hanteras korrekt. Du kan kontakta dem på dataskyddsombud@tco.se.