Skriver på dator

STs hantering av personuppgifter 

För att vi ska kunna tillvarata dina intressen som medlem i Fackförbundet ST behöver vi ha information om dig som till exempel vem du är, var du arbetar och din lön.

Informationen används för att vi ska kunna stödja dig i att till exempel få bättre anställnings- och lönevillkor och i arbetsrättsliga frågor. Dina löneuppgifter kan också komma att användas för att ta fram statistik som underlag för att ST ska kunna tillvarata dina fackliga intressen.

Exempel på uppgifter vi behöver hantera om dig: 

  • Personnummer, namn, adress, telefonnummer, arbetsplats, befattning, lön, utbildning. 
  • Eventuellt annat medlemskap om du är dubbelorganiserad 
  • Förtroendeuppdrag och genomförda utbildningar inom uppdraget 
  • Aviserade och betalda medlemsavgifter  

För att kunna fullfölja uppdraget så som det beskrivs i stadgar och kollektivavtal behöver vi ibland ha ett informationsutbyte med andra aktörer, som till exempel banker. I de fall då vi har en laglig skyldighet att lämna ut uppgifter kan dina uppgifter komma att lämnas ut till exempelvis Skatteverket.  

Vi behandlar ibland personuppgifter för personer som arbetar hos våra leverantörer och samarbetspartners. Det handlar om kontaktuppgifter som vi behöver spara för att kunna ha en avtalsmässig relation eller om personuppgifter som förekommer i samband med fakturering.

Vi kan komma att behandla uppgifter även för dig som inte är medlem i ST. Detta sker i samband med att du kontaktar oss eller att du berörs av ett ärende som vi handlägger. Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig i din roll som arbetsgivare, beslutsfattare, mediekontakt eller motpart där vi företräder medlem.

Du kan när som helst begära ett registerutdrag med de uppgifter om dig som vi har i våra register. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter i de fall vi inte behöver spara dessa uppgifter för att uppfylla en laglig skyldighet.  

Fackförbundet ST är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter du lämnar till oss. Vår hantering av personuppgifter följer dataskyddslagstiftningen. Våra kontaktuppgifter är Fackförbundet ST, Box 5308, 102 47 Stockholm. Telefon 0771-555 444.

STs dataskyddsombud heter Therése Alsing och Henrik Björnklint. De värnar om att dina uppgifter hanteras korrekt. Du kan kontakta dem på dataskyddsombud@tco.se.