Så funkar omställning

Sedan 1 januari 2015 finns två avtal som reglerar medlemmarnas trygghet vid omställning. Tillsammans bildar de en kedja där det ena avtalet tar vid där det andra slutar för att ge ett så långtgående skydd som möjligt.

Det ena avtalet reglerar villkor för att lokalt fack och arbetsgivare ska komma överens om vilka åtgärder som ska vidtas för att så långt som möjligt säkerställa att anställda bibehåller nödvändig kompetens under hela anställningstiden.  Det kallas Avtal om lokala omställningsmedel. 

Avtalet fungerar på så sätt att varje statlig arbetsplats ska sätta av pengar till en pott för omställningsarbete. Facket och arbetsgivaren ska i avtalet komma överens om hur de ska använda pengarna från potten för att bibehålla de anställdas kompetens hög utifrån verksamhetens och/eller arbetsmarknadens behov.  Syftet med avtalet är att se till att en anställd i staten så långt som möjligt är anställningsbar. 

Det andra avtalet är Omställningsavtalet som innehåller ett paket med olika förmåner som anställda kan ta del av om de sägs upp eller när deras anställning löper ut. 

Avtalet finansieras genom avsättningar från myndigheterna till Trygghetsstiftelsen som förvaltar och administrerar medlen och avtalsförmånerna i Omställningsavtalet.  Trygghetsstiftelsen uppdrag är att se till att de som blir arbetslösa kommer i nytt arbete så fort som möjligt. 

När används avtalen? 

Avtalet om lokala omställningsmedel är ständigt aktuellt. Arbetet för att upprätthålla anställdas kompetens på arbetsplatsen är en pågående årlig process. Det betyder att fack och arbetsgivare kontinuerligt behöver arbeta med att stämma av och utveckla arbetet. 

Omställningsavtalet blir aktuellt vid fyra tillfällen: 

• Vid arbetsbrist 

• När en tidsbegränsad anställning löper ut 

• Vid regeringsbeslut om omlokalisering av myndighet 

• I samband med arbetsbrist och en anställd väljer att frivilligt lämna sin anställning till förmån för annan som är uppsägningshotad.