Innehållet i omställningsavtalet

Omställningsavtalet är ett paket med olika förmåner och skydd för anställda som antingen blir uppsagda eller vars anställning löper ut. Förmånerna kan till exempel vara planeringssamtal, individuella omställningsåtgärder eller ekonomiskt stöd. 

Vem får ta del av avtalet? 

Det finns fyra fall när en anställd kommer in i avtalet och kan ta del av förmånerna 

  • När en anställning sägs upp på grund av arbetsbrist 
  • När en tidsbegränsad anställning som löper ut 
  • Vid regeringsbeslut om omlokalisering av verksamheten eller myndigheten 
  • När den anställde frivilligt lämnar sin anställning för att ge sin plats till någon uppsägningshotad 

En anställd som sägs upp på grund av arbetsbrist eller har en tidsbegränsad anställning som löper ut får olika förmåner beroende på sin anställningstid.  

Sägs en person upp efter att ha varit anställd i mer än tolv månader får den hela omställningspaketet med alla förmåner även om anställningen från början är tidsbegränsad. Har personen däremot en tidsbegränsad anställning som löper ut får han eller hon ta del av begränsade delar av förmånerna beroende på sin anställningstid.

Exempel

En anställd vars tidsbegränsade anställning löper ut efter 2 år har rätt till planeringssamtal. Efter tre år har personen rätt till planeringssamtal och Individuella omställningsåtgärder och visst ekonomiskt stöd. 

Förmåner 

Anställning som sägs upp på grund av arbetsbrist  

Efter 12 månader får en anställd som sägs upp på grund av arbetsbrist rätt till planeringssamtal, individuella omställningsåtgärder och ekonomisk förstärkning. 

Tidsbegränsad anställning som löper ut 

En anställd som varit tidsbegränsat anställd i två år har rätt till planeringssamtal, sex dagars omställningsåtgärder och ingen ekonomisk förstärkning. 

Efter tre år har en anställd som varit tidsbegränsat anställd rätt till planeringssamtal, individuella omställningsåtgärder och 44 a-kassedagar. 

Efter sex år har en anställd som varit tidsbegränsat anställd rätt till planeringssamtal, individuella omställningsåtgärder och ekonomisk förstärkning. 

Undantag: 

  • Doktorander 
  • Arbetstagare som omlokaliseras 
  • Frivilliga avgångar 

Doktorander 

Doktorander får inte räkna samman sin anställningstid som doktorand med övrig anställningstid inom staten. I övrigt gäller samma villkor för doktorander som för de vars anställningar löper ut eftersom det vanligtvis är fråga om tidsbegränsade anställningar.

Exempel

Per har varit doktorand i fyra år och får därefter en tidsbegränsad anställning i två år på Livsmedelsverket. Tyvärr har inte Livsmedelsverket någon möjlighet att förlänga Pers anställning. När Pers anställning löper ut kommer han in i omställningsavtalet och har rätt att ta del av planeringssamtal och sex dagars individuella omställningsåtgärder eftersom de första fyra åren som doktorand inte får räknas med. 

Omlokaliserad till annan ort 

När en arbetsplats (delar av eller hela myndigheter) omlokaliseras efter regeringsbeslut till en ny ort kan arbetstagare välja att inte följa med till den nya orten. Det innebär dock att den anställde får säga upp sig själv med rätt att komma in i avtalet om han eller hon varit anställd i minst 12 månader. Detta innebär också att även de med en tidsbegränsad anställning på sammanlagt minst 12 månader i följd kommer in i avtalet. 

Frivillig avgång vid arbetsbrist 

Finns det en konstaterad arbetsbrist på myndigheten efter att lokala parter har förhandlat kan arbetsgivaren föreslå frivillig avgång för de som är intresserade. Arbetsgivaren kan efter samråd med de lokala facken rikta erbjudande om frivillig avgång till de som är intresserade. I samband med att kan bli aktuellt med frivillig avgång ska arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om en sista anställningsdag (även kallat entledigandetidpunkt). Konsekvensen av denna överenskommelse blir att arbetstagaren får lov att säga upp sig själv, det blir således inte fråga om någon uppsägning från arbetsgivarens sida. Detta kan medföra konsekvenser i a-kassans tillämpning avseende rätt till a-kasseersättning och det är viktigt att medlemmen förstår alla delar i den s.k. frivilliga avgången. Kontakta avdelningsombudsmannen eller ST-Direkt vid osäkerhet eller för ytterligare information kring själva processen. 

Viktiga nyheter i avtalet 

- Funktionell arbetsgivare 

I det nya Omställningsavtalet räknas i princip bara anställningstiden hos den anställande myndigheten för att kvalificera till avtalet. 

Exempel

Arbetstagaren har varit anställd i tre år på Försäkringskassan och får en ny anställning på Arbetsförmedlingen. Efter två år sägs anställningen upp på grund av arbetsbrist. Då räknas endast tiden hos Arbetsförmedlingen, eftersom denna då är den anställande myndigheten (Funktionella arbetsgivaren). 

- Fler nivåer för tidsbegränsat anställda 

En anställd vars tidsbegränsade anställning löper ut har nu fler nivåer med förmåner att ta del av. En efter två års anställning, en efter tre och en efter sex år. 

- Möjligheten till pensionsersättning finns inte kvar 
  
- Olika längd på hur länge avtalet gäller 

Nu finns två olika längder på hur länge avtalet gäller beroende på anställningsform. Blir en person uppsagd och kommer in i avtalet kan den som längst få förmånerna i fem år från anställningens upphörande. För en person med en tidsbegränsad anställning är samma period fyra år. 

Arbetsgivarens ansvar 

I det nya avtalet har arbetsgivarens ansvar för omställningsprocessen förtydligats. Nu ska arbetsgivaren ta större ansvar för att syftet med avtalet uppnås så att arbetslöshet kan undvikas. Arbetsgivaren kan fortsatt få stöd av stiftelsen för att planera genomförandet av en identifierad arbetsbrist på antingen generell eller individuell nivå. 

Arbetsgivaren har nu skyldighet att skriftligen underrätta stiftelsen så fort det är fråga om en arbetsbristsituation eller när en anställning löper ut. I samband med detta ska arbetsgivaren också informera arbetstagaren om sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet. 

Arbetstagarens ansvar 

Arbetstagaren har ett ansvar att vara aktiv och delta i den planering som stiftelsen och arbetstagaren gör samt för att ta eget initiativ i syfte att få ett nytt arbete. Arbetstagaren är också skyldig att lämna de uppgifter som stiftelsen begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna en omställningsförmån enligt avtalet och ska på eget initiativ underrätta stiftelsen om förändringar av förhållanden som har betydelse för de omställningsförmåner arbetstagaren får enligt avtalet. Detta är viktigt att ha i minne då felaktiga uppgifter kan innebära återbetalningsskyldighet. 

Preskription 

Ekonomiska ersättningar enligt avtal ska begäras senast två år efter den månad förmånen avser annars är rätten till ersättningen förfallen.