Löneprocessen

Löneprocessen

För en bra löneutveckling krävs ett fortgående arbete under året. Alltifrån att ta ställning till vad som ska styra lönesättningen, till att pröva om det finns osakliga löneskillnader att rätta till. Och förstås, att stödja medlemmarna inför samtalet om lön med chefen.

Ska det lokala lönearbetet fungera väl behöver det vara grundat på en bra diskussion bland medlemmarna. Då blir det lokala facket väl rustat för sina överläggningar med arbetsgivaren om hur lönearbetet ska fungera och vad som ska styra lönesättningen på arbetsplatsen.

Utgångspunkt för lönearbetet är de centrala löneavtalen. Där beskrivs hur arbetet med lönerna ska gå till, liksom vad man gör om det lokala facket och arbetsgivaren inte kommer överens om upplägget.

Den lokala löneprocessen

I lönearbetet ingår mycket mer än lönesamtal och lokal löneförhandling. Det är ett omfattande arbete som lokala facket gör i samverkan med arbetsgivaren – och med stöd av de diskussioner som förts med medlemmarna.

Arbetet omfattar följande steg:

 • Gå igenom förutsättningarna för arbetet.
 • Bestämma övergripande inriktning.
 • Komma överens om löneprinciper och lönekriterier.
 • Lägga fast en tidplan.
 • Analysera lönebild och lönestruktur.
 • Bestämma hur man vill förändra lönebilden.
 • Genomföra lönerevisionen/löneöversynen.
 • Följa upp och utvärdera arbetet.

Nedan beskrivs de olika stegen helt kort. En mer ingående beskrivning finns i kortet Lönecirkeln.

Steg 1. Gå igenom förutsättningarna för arbetet

Innan lokala facket och arbetsgivaren börjar diskutera löneläge och löneutveckling måste de klara ut vilka förutsättningar som gäller:

 • Vilka krav ställs på verksamheten?
 • Arbetsplatsens ekonomiska förutsättningar?
 • Behovet av framtida kompetens?
 • Vad händer i omvärlden?

Viktiga dokument är budget och verksamhetsplan.

Steg 2. Bestämma övergripande inriktning

I detta steg diskuterar parterna vad man ska uppnå med lönebildningen långsiktigt. Är det någon yrkesgrupp som bör höjas? Hur få mer jämställda löner? Är det anställningsvillkor som behöver ändras (arbetstidsregler, ersättningar med mera)?

Kan det lokala facket och arbetsgivaren enas om övergripande inriktning blir det fortsatta arbetet lättare.

Steg 3. Komma överens om löneprinciper och lönekriterier

Varje medarbetare ska kunna förstå varför hon eller han har en viss lön. Utgångspunkt ska vara kraven i arbetet (VAD man gör) och skickligheten (HUR man gör det). Facket och arbetsgivaren måste konkretisera hur arbetsuppgifterna ska värderas och vad man menar med skicklighet.

Steg 4. Lägg fast en tidplan

Ska lönearbetet fungera väl krävs planering. Det gäller tänka igenom de olika stegen och avsätta tillräckligt med tid för:

 • Förberedelsearbetet: lönestatistik, lönekriterier, lönekartläggning, utbildning med mera.
 • Förhandlingsarbetet: beroende på om man har traditionell förhandling eller lönesättande samtal där individen själv förhandlar om sin lön.
 • Rapportering av förhandlingsresultat: vad ska sägas, när och av vem?
 • Uppföljning och utvärdering av arbetet.

Steg 5. Analysera lönebild och lönestruktur

I detta steg analyserar fack och arbetsgivare aktuell lönestatistik för att se hur lönefördelningen i organisationen stämmer med den önskade lönebild som arbetats fram. De kollar också att det inte finns osakliga löneskillnader på arbetsplatsen.

Steg 6. Bestämma hur man vill förändra lönebilden

Utifrån analysen kommer parterna överens om vad som bör förändras i lönebilden (exempelvis lönerelationer mellan grupper), liksom vad som kan göras i denna löneöversyn.

Steg 7. Genomför lönerevision

Sedan är det dags att sätta nya löner, utifrån de lönekriterier och analyser som tagits fram. Oavsett hur lönesättningen går till har chefen normalt en dialog med medarbetaren om arbetsresultat och utveckling, liksom om vad denna kan göra för att påverka sin lön.

Steg 8. Följ upp och utvärdera

När lönerevisionen är klar är det dags för det lokala facket och arbetsgivaren att stämma av hur arbetet har fungerat. Det behövs också en intern facklig utvärdering. Hur upplevde exempelvis medlemmarna stödet från lokala facket?

Nyhet

3 saker du (inte) ska säga i lönesamtalet

Det finns gott om tips för att lyckas med lönesamtalet på nätet. Ändå begår förvånansvärt många samma gamla misstag år ut och år in. Här är tre vanliga fallgropar som du bör undvika om du vill ha en bra löneutveckling.