Löneprocessen

Löneprocessen

För en bra löneutveckling krävs ett fortgående arbete under året. Alltifrån att ta ställning till vad som ska styra lönesättningen, till att pröva om det finns osakliga löneskillnader att rätta till. Och förstås, att stödja medlemmarna inför samtalet om lön med chefen.

Ska det lokala lönearbetet fungera väl behöver det vara grundat på en bra diskussion bland medlemmarna. Då blir det lokala facket väl rustat för sina överläggningar med arbetsgivaren om hur lönearbetet ska fungera och vad som ska styra lönesättningen på arbetsplatsen.

Utgångspunkt för lönearbetet är de centrala löneavtalen. Där beskrivs hur arbetet med lönerna ska gå till, liksom vad man gör om det lokala facket och arbetsgivaren inte kommer överens om upplägget.

Den lokala löneprocessen

I lönearbetet ingår mycket mer än lönesamtal och lokal löneförhandling. Det är ett omfattande arbete som det lokala facket gör i samverkan med arbetsgivaren – med stöd av de diskussioner som förts med medlemmarna. Nedan beskrivs processen i sju steg.

Gå igenom förutsättningarna för arbetet

Innan det lokala facket och arbetsgivaren börjar diskutera löneläge och löneutveckling måste de klara ut vilka förutsättningar som gäller.

  • Vilka krav ställs på verksamheten?
  • Vilka ekonomiska förutsättningar finns?
  • Hur ser behovet av framtida kompetens ut?
  • Vad händer i omvärlden?

Viktiga dokument är budget och verksamhetsplan.

Bestämma övergripande inriktning

I detta steg diskuterar parterna vad man ska uppnå med lönebildningen långsiktigt. Är det någon yrkesgrupp som bör höjas? Hur uppnår vi jämställda löner? Finns det anställningsvillkor som behöver ändras (arbetstidsregler, ersättningar med mera)?

Kan det lokala facket och arbetsgivaren enas om en övergripande inriktning blir det fortsatta arbetet lättare.

Komma överens om löneprinciper och lönekriterier

Varje medarbetare ska kunna förstå varför hon eller han har en viss lön. Utgångspunkt ska vara kraven i arbetet (vad man gör) och skickligheten (hur man gör det). Facket och arbetsgivaren måste konkretisera hur arbetsuppgifterna ska värderas och vad man menar med skicklighet.

Lägg fast en tidplan

Ska lönearbetet fungera väl krävs planering. Det gäller att tänka igenom de olika stegen och avsätta tillräckligt med tid för:

  • förberedelsearbetet: lönestatistik, lönekriterier, lönekartläggning, utbildning med mera.
  • förhandlingsarbetet
  • rapportering av förhandlingsresultat: vad ska sägas, när och av vem?
  • uppföljning och utvärdering av arbetet.

Analysera lönebild och lönestruktur

I detta steg analyserar fack och arbetsgivare aktuell lönestatistik för att se hur lönefördelningen i organisationen stämmer med den önskade lönebild som arbetats fram. De kollar också att det inte finns osakliga löneskillnader på arbetsplatsen.

Bestämma hur man vill förändra lönebilden

Utifrån analysen kommer parterna överens om vad som bör förändras i lönebilden (exempelvis lönerelationer mellan grupper), liksom vad som kan göras i denna löneöversyn.

Genomföra lönerevision

Sedan är det dags att sätta nya löner, utifrån de lönekriterier och analyser som tagits fram. Oavsett hur lönesättningen går till har chefen normalt en dialog med medarbetaren om arbetsresultat och utveckling, liksom om vad denna kan göra för att påverka sin lön.

Följ upp och utvärdera

När lönerevisionen är klar är det dags för det lokala facket och arbetsgivaren att stämma av hur arbetet har fungerat. Det behövs också en intern facklig utvärdering. Hur upplevde exempelvis medlemmarna stödet från lokala facket?

Vi hjälper gärna till!

Har du som förtroendevald frågor om lönearbete eller lokala kollektivavtalsförhandlingar? Hör gärna av dig till ST Direkt på 0771-555 444. Vi ger gärna förslag på hur du pratar lön med medlemmar och hjälper också gärna till att reda ut kniviga förhandlingsfrågor. Självklart kan du också höra av dig till din närmaste styrelse.