Löneprocessen

Lön och löneprocess

För en bra löneutveckling krävs ett fortgående arbete under året. Alltifrån att ta ställning till vad som ska styra lönesättningen, till att pröva om det finns osakliga löneskillnader att rätta till. Och förstås, att stödja medlemmarna inför samtalet om lön med chefen.

Ska det lokala lönearbetet fungera väl behöver det vara grundat på en bra diskussion bland medlemmarna. Då blir det lokala facket väl rustat för sina överläggningar med arbetsgivaren om hur lönearbetet ska fungera och vad som ska styra lönesättningen på arbetsplatsen.

Utgångspunkt för lönearbetet är de centrala löneavtalen. Där beskrivs hur arbetet med lönerna ska gå till, liksom vad man gör om det lokala facket och arbetsgivaren inte kommer överens om upplägget. Ett viktigt dokument är också STs lönepolitiska plattform.

Förhandling inom myndighet, affärsverk, universitet/högskola och statsunderstödd stiftelse

Inom dessa verksamheter finns två förhandlingsmodeller att välja på:

 • Lönerna fastställs i förhandling mellan arbetsgivaren och det lokala facket.
 • Individen förhandlar själv med chefen om sin lön.

Förhandlingen mellan individen och chefen kan ske i

 • lönesättande samtal – då gäller chefens och medarbetarens överenskommelse som kollektivavtal
 • lönesättningssamtal – då fastställs chefens och medarbetarens överenskommelse i förhandling mellan arbetsgivaren och lokala facket.

Är chef och medarbetare inte överens om den nya lönen ska oenigheten framgå i minnesanteckningarna. Då kan frågan tas upp i förhandling mellan lokala facket och arbetsgivaren.

Också vid traditionell förhandling på myndighet, affärsverk, universitet/högskola och i statsunderstödd stiftelse mellan lokala facket och arbetsgivaren, ingår att chef och medarbetare har ett samtal om arbetsresultat och lön.

Vilken förhandlingsmodell som ska tillämpas är en viktig fråga att diskutera lokalt.

Förhandling i statligt bolag eller i privat bolag med statligt uppdrag

Inom bolagen tillämpas normalt den traditionella förhandlingsmodellen, där det lokala facket och arbetsgivaren kommer överens om de nya lönerna.

De medarbetare inom bolaget som omfattas av individuell lönesättning har rätt till ett årligt lönesamtal.

Stöd inför dialog om lön

En viktig uppgift för det lokala facket är att ge stöd till medlemmarna inför samtalet om lön, vare sig det rör sig om lönesamtal, lönesättande samtal eller lönesättningssamtal. Medlemmarna behöver exempelvis aktuell lönestatistik och information om lokala lönekriterier och löneprinciper.

Dela också gärna ut den lilla broschyren ”Du och din lön – lathund för medlemmar i ST” på arbetsplatsen. Tipsa om att broschyren ”Samtal om lön – goda råd inför möten med chefen” finns som pdf-fil. För era chefsmedlemmar finns motsvarande material: ”Samtal om lön – en lathund för chefer” och ”Samtal om lön – en handbok för chefer”.

Det finns också ett material vi kalla "Framtidens löner" som du kan använda för att medlemmarna själva ska få diskutera hur de vill att framtidens löner ska se ut. 

Materialen finns att beställa eller ladda ner från STs webbshop.

Här hittar du materialet "Framtidens löner"

Här kan du ta del av den informationen om lönesamtal som finns.

Vid dålig löneutveckling

När lönen är satt är det dags för ett samtal mellan chef och medarbetare, där chefen informerar om den nya lönen.

Om någon eller några medlemmar fått ingen eller bara en låg lönehöjning - då är arbetsgivaren skyldig att förklara vad det beror på. Arbetsgivaren ska också tillsammans med medarbetaren göra en plan för vad denna kan göra för att påverka sin lön.

Mer information finner du i häftet Särskilda åtgärder.

Den lokala löneprocessen

I lönearbetet ingår mycket mer än lönesamtal och lokal löneförhandling. Det är ett omfattande arbete som lokala facket gör i samverkan med arbetsgivaren – och med stöd av de diskussioner som förts med medlemmarna.

Arbetet omfattar följande steg:

 • Gå igenom förutsättningarna för arbetet.
 • Bestämma övergripande inriktning.
 • Komma överens om löneprinciper och lönekriterier.
 • Lägga fast en tidplan.
 • Analysera lönebild och lönestruktur.
 • Bestämma hur man vill förändra lönebilden.
 • Genomföra lönerevisionen/löneöversynen.
 • Följa upp och utvärdera arbetet.

Nedan beskrivs de olika stegen helt kort. En mer ingående beskrivning finns i kortet Lönecirkeln.

Steg 1. Gå igenom förutsättningarna för arbetet

Innan lokala facket och arbetsgivaren börjar diskutera löneläge och löneutveckling måste de klara ut vilka förutsättningar som gäller:

 • Vilka krav ställs på verksamheten?
 • Arbetsplatsens ekonomiska förutsättningar?
 • Behovet av framtida kompetens?
 • Vad händer i omvärlden?

Viktiga dokument är budget och verksamhetsplan.

Steg 2. Bestämma övergripande inriktning

I detta steg diskuterar parterna vad man ska uppnå med lönebildningen långsiktigt. Är det någon yrkesgrupp som bör höjas? Hur få mer jämställda löner? Är det anställningsvillkor som behöver ändras (arbetstidsregler, ersättningar med mera)?

Kan det lokala facket och arbetsgivaren enas om övergripande inriktning blir det fortsatta arbetet lättare.

Steg 3. Komma överens om löneprinciper och lönekriterier

Varje medarbetare ska kunna förstå varför hon eller han har en viss lön. Utgångspunkt ska vara kraven i arbetet (VAD man gör) och skickligheten (HUR man gör det). Facket och arbetsgivaren måste konkretisera hur arbetsuppgifterna ska värderas och vad man menar med skicklighet.

Steg 4. Lägg fast en tidplan

Ska lönearbetet fungera väl krävs planering. Det gäller tänka igenom de olika stegen och avsätta tillräckligt med tid för:

 • Förberedelsearbetet: lönestatistik, lönekriterier, lönekartläggning, utbildning med mera.
 • Förhandlingsarbetet: beroende på om man har traditionell förhandling eller lönesättande samtal där individen själv förhandlar om sin lön.
 • Rapportering av förhandlingsresultat: vad ska sägas, när och av vem?
 • Uppföljning och utvärdering av arbetet.

Steg 5. Analysera lönebild och lönestruktur

I detta steg analyserar fack och arbetsgivare aktuell lönestatistik för att se hur lönefördelningen i organisationen stämmer med den önskade lönebild som arbetats fram. De kollar också att det inte finns osakliga löneskillnader på arbetsplatsen.

Steg 6. Bestämma hur man vill förändra lönebilden

Utifrån analysen kommer parterna överens om vad som bör förändras i lönebilden (exempelvis lönerelationer mellan grupper), liksom vad som kan göras i denna löneöversyn.

Steg 7. Genomför lönerevision

Sedan är det dags att sätta nya löner, utifrån de lönekriterier och analyser som tagits fram. Oavsett hur lönesättningen går till har chefen normalt en dialog med medarbetaren om arbetsresultat och utveckling, liksom om vad denna kan göra för att påverka sin lön.

Steg 8. Följ upp och utvärdera

När lönerevisionen är klar är det dags för det lokala facket och arbetsgivaren att stämma av hur arbetet har fungerat. Det behövs också en intern facklig utvärdering. Hur upplevde exempelvis medlemmarna stödet från lokala facket?

Du kan läsa mer om lönebildning i broschyren Vägen till nya löner - en handbok om lönebildningsprocessen.

Press

Nu startar avtalsrörelsen inom staten

Idag växlar vi i förhandlingsorganet OFR/ S, P, O* yrkande med vår motpart Arbetsgivarverket. Avtalet berör cirka 100 000 anställda inom staten och vi är den sista stora parten på arbetsmarknaden att förhandla om löner och villkor. Vi vill ha siffersatta löneökningar och de ska vara lika stora som på övriga arbetsmarknaden, i år minst 2,2 procent.