Åstadkomma resultat och driva verksamheten

Fackligt arbete utgår från att vi tillsammans påverkar och utvecklar. Det är inget ensamarbete.

Styrkan i ledarskap består i att vi är många som tillåts vara aktiva och engagerade. Din främsta uppgift som ledare är därför att verka tillsammans med andra. 

Er styrelse bedöms utifrån de resultat ni åstadkommer och hur effektivt ni leder verksamheten. 

Hur åstadkommer ni resultat?

För att lyckas krävs två saker:

1. Att ni har en struktur för vad som ska göras

Det gäller struktur för:

 • Mötesupplägg
 • Kommunikationen med medlemmar
 • Prioriterade frågor
 • Strategier och planer
 • Budget
 • Administration 

2. Att ni tänkt igenom hur arbetet ska göras

Fundera över:

 • Hur får ni alla engagerade?
 • Ser ni till att alla känner att de är delaktiga och har ett inflytande?
 • Har ni goda relationer och arbetar i ett bra klimat?
 • Tar ni hänsyn till att vi är olika och har olika drivkrafter?
 • Vågar ni hantera konflikter? 
 • Vilket fokus har ni?

Vad och hur?

Ofta har en styrelse fokus på ”vad-frågor”. Särskilt om när det är ont om tid. Men för att nå resultat är ”hur”-delarna minst lika viktiga. Ibland kan de vara svårare att få syn på. Det händer ofta att en styrelse har gjort precis allt de ska utifrån ”vad”, men fortfarande inte når de uppsatta målen. Det kan ha att göra med ”hur-delar” som inte har hanterats. 

Exempelvis:

 • Att det finns konflikter i gruppen
 • Att några känner sig mindre delaktiga i arbetet
 • Att ordförande inte delegerar ansvar

Då spelar det ingen roll hur bra er handlingsplan är eller hur tydliga och smarta mål ni har formulerat. 

Jobba tillsammans

En situation som ofta uppstår är att ordföranden tar på sig majoriteten av arbetet själv. Det finns ingen naturlag som säger att just du som ordförande ska ha majoriteten av den fackliga tiden. Eller att du ska vara den som förhandlar. Tvärtom jobbar styrelsen som bäst när alla är delaktiga och tar gemensamt ansvar. 

Målstyrt arbete

Att arbeta målstyrt innebär att ni formulerar tydliga mål med det ni vill uppnå och vilka aktiviteter som ska genomföras under året. Det kan vara ett värvningsmål eller ett aktivitetsmål (exempelvis det antal medlemsmöten som ska genomföras under ett år). Att arbeta målstyrt kan göra er både mer effektiva men framförallt leda till att ni når bättre resultat. Läs mer om att jobba målstyrt här.