Verksamhetsplan och budget 2017 och 2018

Kongressen 2016 tog beslut om vår vision: Tillsammans bygger vi ett hållbart arbetsliv och ett demokratiskt samhälle och att fyra mål ska styra förbundets arbete under kongressperioden 2017 – 2020.

De fyra målen är:

  • Vi är förhandlingsstarka och medlemmarna upplever att de får det stöd de behöver i samband med löneförhandlingar
  • På varje arbetsplats ska finnas en strategi för att uppnå en hälsosam/hållbar arbetsmiljö som stärker samverkan, inflytande och delaktighet
  • Vi ska vara 110 000 medlemmar år 2020, varav minst 80 000 ska vara yrkesaktiva
  • Vi ska ha en fungerande arbetsplatsorganisation hos varje arbetsgivare och vi har fler och mer nöjda medlemmar

Verksamhetsplanen för 2017 och 2018 utgör första hälften av kongressperiodens fyra år.

VP 2017 innehåller två delar. Dels en första del som svarar upp mot kongressens beslut att förbundsstyrelsen i årliga verksamhetsplaner (VP) ska lägga fast mätbara mål som tar sin utgångspunkt i de fyra målen ovan. Dels en andra del som mer specifikt handlar om 2017 års verksamhet och budget.

I verksamhetsplanen 2018 ges förbundsstyrelsen/avdelningar/sektioner/klubbar i uppdrag att genomföra aktiviteter som stödjer dom mål och prioriteringar som kongressen lagt fast. Varje nivå i förbundet har ett särskilt ansvar för att uppdragen kommuniceras vidare i organisationen. Dessutom har avdelningarnas styrelser (liksom kansliet) ansvar för att målen och prioriterade uppdrag återfinns i sina respektive verksamhetsplaner.

Dag Andersson

Dag Andersson

Förbundssekreterare och biträdande kanslichef
08-790 51 58