Stress och arbetsbelastning

De anställda får allt större ansvar för att utföra arbetsuppgifterna på en begränsad tid samtidigt som man inte har tillräckliga resurser.

Det måste finnas ett tydligt ledarskap, där ledaren har både ansvaret och befogenheterna som krävs för att utforma den fysiska och psykosociala arbetsmiljön tillsammans med de anställda. Arbetet behöver utformas utifrån de anställdas olika förutsättningar. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete har stora fördelar för både arbetsgivare och anställda. Det ska enligt lag finnas en arbetsmiljöpolicy och handlingsplaner på arbetsplatsen.        

ST ser med oro på utvecklingen att många jobbar för mycket, så kallad dold och obetald övertid. Både den anställde och arbetsgivaren måste kunna sätta gränser. De anställda ska ha tillräckligt utrymme för paus och återhämtning. Det är också viktigt hur arbetstiden förläggs på dygnet. Den som har arbetstid som förläggs till kvällar och nätter har större behov av återhämtning och kortare veckoarbetstid. ST anser att arbetstiden ska vara sammanhängande för att underlätta kombinationen arbete och privatliv. Samverkan ska råda om utläggning av arbetstiderna.

Via länken nedan hittar du ett verktyg för att bedöma psykosociala risker som ohälsosam stress på arbetsplatsen och ge idéer om hur den psykosociala arbetsmiljön kan utvecklas. Där finns också en interaktiv e-utbildning om stress och hur man motverkar den. Som skyddsombud är det viktigt att du har en dialog med den chef som är ansvarig för arbetsmiljön inom ditt ansvarsområde. På större arbetsplatser finns i allmänhet ett huvudskyddsombud som samordnar skyddsombuden – vänd dig till huvudskyddsombudet om du känner dig osäker i någon fråga som du har att hantera.

Till Arbetsmiljöverkets sida