Jimmy Haller - Skyddsombud på SiS
Jimmy Haller - Skyddsombud på SiS

Skyddsombud berättar - Jimmy Haller

Här på st.org syns några av STs skyddsombud lite extra. Vi vill veta vilka deras bästa tips är för ett bra arbetsmiljöarbete, varför de blev medlemmar i ST och vilka arbetsmiljöutmaningar de ser för tillfället. Här presenterar vi Jimmy Haller, huvudskyddsombud på myndigheten – Statens institutionsstyrelse (Sis).

Namn: Jimmy Haller
Född:1970
Familj: Sambo två barn och hund
Fritidsintressen: Njuta av livet
Senast lästa bok: the dwarfs av Markus heitz
Favoriträtt: Långkok av alla de slag.
Ditt bästa inköp hittills: En ny dammsugare 
Vad gör du helst på din semester: Umgås med familj och vänner 
Vilket hockeylag håller du på: Linden (Eskilstuna) 
Varför blev du medlem i ST: ST var det fackförbund som stod mig närmast i de frågor som jag tycker är viktiga 


Hur länge har du varit skyddsombud?

Jag har varit skyddsombud i över 15 år från år 2000. Nu är jag centralt huvudskyddsombud på myndigheten.

Största fackliga utmaning just nu på svensk arbetsmarknad?

Det finns inget gratis i fackligt arbete. Vi som har förtroendeuppdrag måste hela tiden vara på G och visa exempel på hur fackligt arbete kan göra skillnad. Vi måste också bli bättre på att prata facklig ideologi. Vi har glömt bort att lyfta fram ideologin därför att vi har trott att den har varit så självklar. Och så är det inte. Därför måste vi bli bättre på det. 

Hur vi får in nyanlända i arbetslivet?

En jätteviktig fråga och kanske vår största utmaning? Jag tycker inte att det här området har fått det utrymme som det borde ha, men jag tänker så här: Vi har alla, oavsett var vi finns någonstans, vad vi jobbar med eller vilka uppdrag vi har, ett stort gemensamt ansvar för samhällsutvecklingen. Lösningen finns inte bara i politiska beslut utan lösningen kan finnas närmare och se olika ut, beroende hur var och en av oss kan bidra. 

Hur länge har du varit fackligt förtroendevald inom ST och vilket uppdrag har du nu?

Jag har varit förtroendevald i ST sedan 1996, först på klubbnivå och sedan blev jag ordförande i sektionsstyrelsen. Från och med år 2000 har jag varit centralt huvudskyddsombud på SiS (Statens institutionsstyrelse). Jag har även haft olika roller och uppdrag inom vår avdelningsstyrelse sedan år 1999.  

Vid sidan av lön och inflytande är arbetsmiljö den viktigaste frågan för STs medlemmar. Vad behöver ST göra för att bli vassare på arbetsmiljöområdet?

ST måste jobba systematiskt och långsiktigt. Jag tycker att det behövs ett rejält omtag från grunden, jag menar att ge alla skyddsombud bästa förutsättningar för att kunna bedriva ett bra arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Jag tänker på utbildning, påfyllnad av kompetensutveckling, möten och träffar, information och kunskap. 

Vilka är dina bästa råd till den som funderar på att bli skyddsombud?

Har du dina arbetskamraters förtroende och Känner du har ett engagemang i frågorna, tveka inte kör! Du arbetar inte bara för att förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats för dina kollegor, uppdraget innebär även att du arbetar för att öka folkhälsan. 

Det är otroligt spännande och givande arbete, men som även kan vara påfrestande, så det måste finnas en god portion tålamod och ett jävlar anamma

Vilken fråga var din största utmaning som skyddsombud?

Att få organisation och ledning att prioritera en strategi och en ordning för hur vi ska arbeta med arbetsmiljöfrågor. Det går inte bara att ägna sig åt "brandkårsutryckningar”, att släcka bränder är kanske viktigt för att ta tag i det akuta, men att bara ta hand om den typen av frågor är inte att bedriva ett bra arbetsmiljöarbete. Det är varken strategiskt eller långsiktigt. Med en smart strategi och långsiktighet kan man slippa massor av brandkårsutryckningar. 

Vilka arbetsmiljöutmaningar ser du inom SiS?

Vi har många områden som vi behöver utveckla och förbättra. Men för mig så är fokus att se till att få det systematiska arbetsmiljöarbetet att fungera. För att komma vidare och åtgärda stora arbetsmiljöproblem (sjukfrånvaro, hot och våld, brister i den psykosociala arbetsmiljön) måste det finnas ett fungerande system och strukturer för att hitta och hålla fast vid långsiktiga lösningar. Långsiktighet och uthållighet är ledord!

Vilket råd vill du ge regeringen och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson när det gäller satsningar på arbetsmiljöområdet?

Jag tror att det är flera saker som måste göras från politiskt håll för att komma till rätta med många av de arbetsmiljöutmaningar vi har i vårt samhälle idag. Till exempel tycker jag att det saknas ambitioner för arbetslivsforskningen. Det har funnits idéer om att göra omtag efter det att Arbetslivsinstitutet (ALI) lades ner. Men inget har egentligen hänt. Här behövs en handlingsplan, inte fler vackra ord eller utredningar. Jag vill se konkreta resultat. Jag tycker också att Arbetsmiljöverket behöver mer resurser. Från samhällets sida lägger man ett stort ansvar på AV att lösa stora problem från både arbetsgivar- och arbetstagarsidan men också från politiken. Jag tycker inte att AV får rätt förutsättningar att kunna lösa sitt uppdrag. Det vill jag att arbetsmarknadsministern och regeringen ändrar på.