Hot och våld på arbetsplatsen

Hot och våld eller risken för hot och våld förekommer i de flesta yrken och är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. För att Sverige ska fungera behöver du som arbetar på statligt uppdrag må bra och känna dig trygg på ditt arbete.

Det förebyggande arbetet är mycket viktigt, likaså det reaktiva arbetet om en händelse ändå inträffar. Arbetsmiljöverket slår fast att yrkesgrupper som har mycket direktkontakt med människor är extra utsatta.

Situationer där hot eller hot om våld förekommer är oftast riktad till personal vid servicefunktion eller vid myndighetsutövning. Andra faktorer på arbetsplatsen som ökar risken är natt- och kvällsarbete, ensamarbete samt bristande kunskap och erfarenhet i sitt arbetsområde. Även tidsbrist, stress och för hög arbetsbelastning kan öka risken för hotfulla situationer.

Här kan du hitta mer om hur ni kan motverka hot och våld

Inom bolagen

Anställda som arbetar inom Swedavia på en flygplats kan få kommentarer exempelvis i säkerhetskontrollen där resenärer kan anklaga personalen för att tro att de är terrorister, eller att de anställda får opassande inviter om att ge massage vid visitation och scanning.

Inom PostNord kan ensamarbetet i sig innebära att man känner sig utsatt, eller att man känner ett obehag inför distributionen till vissa specifika områden där omgivningen känns otrygg.

Inom spårtrafiken är det vanligt förekommande att obehagliga eller hotfulla situationer uppstår vid biljettkontroll, sena tågankomster eller trafikstopp där de anställda inte vet om resenärers frustration kommer gå vidare till fysiska angrepp.

Vår ståndpunkt

Fackförbundet ST anser att det är viktigt att komma tillrätta med hot och våld eftersom det annars innebär risk för att medborgarnas rättssäkerhet äventyras när anställda på statligt uppdrag blir utsatta. Det måste därför råda nolltolerans vad gäller hot och våld och Fackförbundet ST arbetar för att öka kunskap, åtgärder och stöd kring hot och våld.

Vad kan man göra?

Har du mottagit hot eller utsatts för risk för våld i ditt arbete? Gör så här:

  • Anmäl detta till din chef omedelbart.
  • Ta kontakt med ditt arbetsmiljöombud eller facklig representant. Kontakt hittar du här
  • Du kan ha rätt till stödsamtal från företagshälsovården, se till att nyttja den möjligheten.

Situationer om hot och våld ska incidentrapporteras och hanteras enligt arbetsgivarens gällande policy om hot och våld alternativt arbetsmiljöföreskrifter kring hot och våld som finns på Arbetsmiljöverkets hemsida. För att komma tillrätta med det förebyggande samt det reaktiva arbetet vid hot- och våldssituationer behöver mörkertalen bli statistik. Ta på allvar om du upplever oro, obehag eller återkommande tankar om den händelse du har varit med om. För vissa kommer den psykologiska reaktionen dagar eller veckor efter incidenten.