Dialogen viktig

Som skyddsombud är det viktigt att du har en dialog med den chef som är ansvarig för arbetsmiljön inom ditt ansvarsområde. På större arbetsplatser finns i allmänhet ett huvudskyddsombud som samordnar skyddsombuden – vänd dig till huvudskyddsombudet om du känner dig osäker i någon fråga som du har att hantera.

Ofta genomförs på arbetsplatser olika former av arbetsmiljö/medarbetarundersökningar men det är inte alltid dessa tar upp det systematiska arbetsmiljöarbetet utan mer inriktar sig på olika sakfrågor inom arbetsmiljön ledarskap, stress, fysisk arbetsmiljö med mera. Lika viktigt som att ta itu med arbetsmiljöproblem är att lyfta fram positiva faktorer i arbetsmiljön och bibehålla och förstärka dessa.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.