Stipendium för laborativ personal

Du som är medlem i Fackförbundet ST och verksam inom det laborativa området kan söka vårt medlemsstipendium för laborativ personal.

Syftet med stipendiet är att underlätta för ST-medlemmar inom det laborativa området att delta i yrkeskonferenser och kongresser.

Stipendiets storlek

Du kan få bidrag med upp till halva kostnaden för att delta i en konferens eller en kongress under förutsättning att din arbetsgivare betalar resten. Det högsta belopp du kan få är 3000 kronor. Du får inte bidrag för löneavdrag eller traktamente.

Vem kan söka?

Stipendiet kan sökas av yrkesverksamma medlemmar i ST. Registrerade doktorander eller motsvarande kan inte söka stipendiet.

Hur söker jag?

Du hittar ansökningsblanketten längst ner på sidan. Ansökan ska vara ST tillhanda senast den 1 mars respektive den 1 oktober och sänds till:

Fackförbundet ST
Att: Susanne Walther
Värvning och medlemsstöd
Box 5308
102 47 Stockholm

Märk kuvertet ”Ansökan stipendiefond”. Du kan även maila ifylld blankett till susanne.walther@st.org.

Din ansökan ska innehålla:

  • Namn, personnummer och titel.
  • Arbetsgivare, arbetsplats, telefon- och faxnummer, postadress och eventuell e-postadress.
  • En redogörelse för syftet med och tidpunkten för konferensen/kongressen.
  • Din motivering.
  • En ekonomisk kalkyl.
  • Bekräftelse att din arbetsgivare betalar resten av kostnaderna för konferensen/kongressen.
  • Din och din arbetsgivares underskrift.

Det är STs förbundsstyrelse som beslutar vilka som får stipendiet efter förslag från STs nätverk för laborativ personal. Stipendiet delas ut två gånger om året.

För att få ditt stipendium utbetalat måste du inom en månad från det att konferensen/kongressen ägt rum lämna en skriftlig rapport tillsammans med en ekonomisk redovisning.

Lämnar du din rapport senare, kan du inte göra anspråk på ditt stipendium.