Blandad grupp som deltar i chefsnätverk

Få tid för utveckling i STs chefsnätverk

Som chef finns ofta lite tid för att utveckla sig själv och sitt ansvarsområde. Därför behöver den tiden användas så effektivt som möjligt. Jeanette Magnusson, sektionschef på Arbetsförmedlingen berättar om hur hon växte i sin ledarskapsroll när hon deltog i STs chefsnätverk. 

Det här kan ett chefsnätverk erbjuda dig

  • En möjlighet att reflektera över din utveckling   
  • Inspiration i att hantera utmaningarna i din yrkesroll 
  • Få nya värdefulla relationer  
  • Dra nytta av andras statliga chefers erfarenhet

Vi håller just nu på att planera lansering av nya chefsnätverk. Vill du veta mer och göra en intresseanmälan? Kontakta oss på chef@st.org

Vilka primära utmaningar ser du att det finns i ledarskapsrollen?

Jag har arbetat som chef i ungefär 10 år. Det är en komplex roll med många delar såsom verksamhet, personalfrågor, resultat, kultur och utveckling. 

En utmaning är att använda den tid som man har till förfogande på bästa sätt, att sortera frågorna på ”rätt” sätt och göra satsningar där de ger mest effekt. Det gäller att kunna hålla kvar strategi, och inte bli för operativ, men för den sakens skull inte ”tappa” medarbetarna”. 

På vilket sätt påverkade chefsnätverket din ledarskapsroll?

För min del handlade det mycket om att få kompetensutveckling i ett sammanhang där jag kände mig trygg. Det var oerhört värdefullt att få ett utifrånperspektiv på roll samt tips och inspiration från chefer i andra statliga verksamheter och myndigheter. 

Det var en stor fördel att få tillgång till ett ”neutralt” nätverk med andra i liknande roll. Vi kunde tillsammans vara varandras bollplank i en strukturerad miljö med handledare vilket gav oss mer tid och möjlighet att växa som chefer.

Vilken var den viktigaste insikten du fick? 

Att chefsrollen i princip är likadan oavsett myndighet. Det är absolut fler likheter än skillnader, vi står alla oftast inför likvärdiga situationer. Vad gäller vissa delar kan kultur och vägval vara olika, men även det var nyttigt att diskutera och då det ger perspektiv och kunskap.

Vad är det viktigaste du tog med dig från din tid i STs chefsnätverk?

Vi kan ibland bli för interna i våra roller, därför var det fantastiskt att få ett positivt utbyte med andra chefer utanför egna organisationen. Vi som deltog i chefsnätverket fick kunskapsutbyte, tid för reflektion tillsammans med varandra med syfte att hitta nya lösningar. 

Det var en stor fördel att ha med externa handledare som kunde hålla i innehållet till dess vi kände varandra tillräckligt för att klara oss själva.