Motion: Informera mera

Motion från Britta Ebbelid, ST inom Polisväsendet, Länssektionen Västra Götaland om att ST ska informera mera

ST informera mera

Om vad vi som medlemmar kan få genom att som medlem eller förtroendevald söka utbildning/kompetensutveckling genom ST


- Ta fram summan/värdet av detta

Reklamen kan lyda som så här:

- ”Du får som medlem/förtroendevald chans till bra kompetensutveckling värda upp till XX kronor”

Avdelningsstyrelsen ST inom Polisväsendets yttrande över motionen Informera mera

Motionären yrkar att ST ska informera mera om vad medlemmar och förtroendevalda kan få genom utbildning och kompetensutveckling genom ST.

Motionären vill att ST ska ta fram värdet av detta och informera om vad det är värt.

ST inom polisväsendet anser att det är viktigt att samtliga fackliga oavsett nivå, informerar om värdet av att vara medlem i ST. På ST:s hemsida finns det bl.a. information om vad man får som medlem. Där står angivet

bl.a. förhandlingshjälp, facklig rådgivning, inkomstförsäkring, rabatter m.m.

Vi anser att motionären tar upp en viktig aspekt genom att även visa på värdet av det utbildningar som Fackförbundet ST har att erbjuda.

Avdelningsstyrelsen yrkar därför att:

- avdelningsrådet bifaller motionen och att avdelningsstyrelsen tar den som sin egen till förbundet.

Avdelningsstyrelsen inom ST inom Polisväsendet

Förbundsstyrelsens svar: 

Förbundsstyrelsen håller med om att det är viktigt att vi inom ST hela tiden förbättrar hur vi marknadsför våra utbildningar för både medlemmar och förtroendevalda. Kansliet har till uppgift att göra detta. Kansliet håller just nu på att utveckla en ny webb och nyhetsbrev som går ut till medlemmar och förtroendevalda. Denna motion kommer att tas om hand i detta utvecklingsarbete.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.