Motion: Kostnadsfri arbetsmiljöutbildning

Motion från ST inom Kriminalvården gällande kostnadsfri grundläggande arbetsmiljöutbildning. Motionen går ut på att ST inom Kriminalvården yrkar på att Fackförbundet ST ska bekosta grundläggande arbetsmiljöutbildning för skyddsombud.

Människor som trivs och mår bra gör ett bättre jobb. Det handlar om att genom samverkan arbeta riskförebyggande och hälsofrämjande för friska myndigheter och medarbetare. Kunskap om lagstiftning, roller och ansvar är en grundförutsättning för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

Sensus erbjuder våra skyddsombud en grundläggande arbetsmiljöutbildning på uppdrag av Fackförbundet ST. ST inom kriminalvården menar, att grundläggande arbetsmiljöutbildning bör likställas med grundläggande arbetsrättslig utbildning.

Att: Fackförbundet ST ska bekosta grundläggande arbetsmiljöutbildning för nyvalda skyddsombud.

Avdelningsstyrelsen inom Kriminalvården

Förbundsstyrelsens svar

Enligt arbetsmiljölagen 6 kap, 4§, ansvarar arbetsgivare och arbetstagare gemensamt för att skyddsombud får erforderlig utbildning. Dessutom är det skyddskommittén/arbetsmiljökommittén som ansvarar för vilka utbildningsinsatser som ska göras inom en organisation, 6 kap, 9§. Vid lagens tillkomst förutsattes att dessa frågor skulle regleras genom avtal på arbetsmarknaden, men idag finns det inte många avtal som reglerar detta. Utbildningen var tidigare (1974) reglerad i ett centralt avtal mellan LO, SAF och PTK vilket upphörde i början av 1990-talet. Enligt EG-direktivet 89/391/EEG ska arbetsgivaren tillhandahålla utbildning för skyddsombud och utbildningen får inte bekostas av arbetstagarna eller arbetstagarrepresentanter.

STs arbetsmiljöundersökningar visar på att myndigheter, verk, bolag och universitet och högskolor med flera antingen anordnar egna grundläggande arbetsmiljöutbildningar eller anlitar utbildningsföretag. Beslutet att ST erbjuder grundutbildning i arbetsmiljö i samarbete med Sensus grundar sig på att det är arbetsgivaren som står för kostnaden. Priset för grundutbildningen är rabatterat för STs medlemmar. Utbildningen vänder sig både till skyddsombud och chefer.

ST gör nu en översyn av utbildningsutbudet, där grundutbildning i arbetsmiljö samt påbyggnadsutbildning och seminarier är en del av översynen. Partsrådet kommer även att anordna arbetsmiljöutbildning som ska starta efter sommaren, som en konsekvens och resultat av STs yrkande i avtalsrörelsen 2013. ST avser att bedriva mer opinion och påverkan, för att arbetsgivaren ska efterleva sina skyldigheter inom arbetsmiljö och tillhandahålla utbildning för skyddsombud.

Förbundsstyrelsen beslutar att avslå motionen.