Trygghetsstiftelsen

En motion från Lena Liljekvist, Kriminalvården via bemanningsföretag, i vilken hon framför att 3 års fast anställning är för lång tid att vara anställd för att få ta del av trygghetsstiftelsen.

Motionen

Jag tycker att 3 års fast anställning är för lång tid att vara anställd för att få ta del av trygghetsstiftelsen. Det är ju vi som har otrygga visstidsanställningar som kunde behöva lite extra hjälp.

Förbundsstyrelsens svar

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att medlemmar med otrygga visstidsanställningar behöver stöd. Det var en av de frågor som förbundet drev under förhandlingarna om ett nytt omställningsavtal som fördes under 2014. Med några av de ändringar som då infördes kan förbundsstyrelsen konstatera att motionärens vilja delvis är omhändertaget.

Omställningsavtalet har varit i kraft sedan 1 januari 2015. Det nya avtalet har ersatt tidigare Trygghetsavtal som sades upp för att upphöra den 18 juni 2014. I Trygghetsavtalet reglerades villkoren för tillträde till avtalet för dels tillsvidareanställda, dels visstidsanställda. För visstidsanställda ställdes krav på minst tre års anställning under en fyra års period för att kvalificera och få tillträde till avtalet. I det nya avtalet gäller för visstidsanställda nu ett kvalifikationskrav på två år för tillträde till avtalet. Därmed har kvalifikationskravet för tillträde till Omställningsavtalet sänkts med 12 månader (1 år).

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.