Omställningsavtalets tolkning och tillämpning vid neddragningar

Ann Ödlund ST inom FOI, yrkar att tolkningen av omställningsavtalet i de delar som gäller arbetsbrist (främst kap 2) och dess tillämpning analyseras att tolkning av omställningsavtalet i de delar som gäller arbetsbrist (främst kap 2) och dess tillämpning förklaras och tydliggörs

Motion

Det nya omställningsavtalets skrivningar när det gäller överenskommelser om frivillig avgång vid konstaterad arbetsbrist ger intryck av att detta är ett alternativ till uppsägningar. 2 kap 16 § stipulerar att arbetsgivaren äger rätt att rikta ett erbjudande om frivillig avgång till de eller den till den arbetstagare som arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna är överens om kan skapa möjlighet för uppsägningshotade eller uppsagda arbetstagare att få fortsatt eller ny anställning.

Vidare sägs att “En arbetstagare som ingått en sådan överenskommelse om frivillig avgång med arbetsgivaren omfattas i sin helhet av villkoren i 2 kap.”

Dock omfattas enligt inte de som antar erbjudande om frivillig avgång av kap 2 i sin helhet enligt den rådande partsgemensamma tolkningen som delgetts fack och arbetsgivare. Detta har skapat en viss förvirring, inte minst angående vilka verktyg som de facto finns att tillgå i arbetsbristförhandlingar.

Yrkande: att tolkningen av omställningsavtalet i de delar som gäller arbetsbrist (främst kap 2) och dess tillämpning analyseras att tolkning av omställningsavtalet i de delar som gäller arbetsbrist (främst kap 2) och dess tillämpning förklaras och tydliggörs

Förbundsstyrelsens yttrande över motionen

Fackförbundet STs medlem har inkommit med en motion med yrkande om att tolkningen av Omställningsavtalet i de delar som gäller arbetsbrist (främst kap. 2) och dess tillämpning analyseras och förklaras och tydliggörs.

Sedan 1:a januari 2015 gäller nytt avtal om Omställning på statens område. Det nya avtalet har ersatt tidigare Trygghetsavtal som sades upp för att upphöra den 18 juni 2014. Syftet med Omställningsavtalet är att stödja arbetslinjen och individens möjligheter till längre och fortsatt arbetsliv när det sker förändringar och omstruktureringar av de statliga verksamheterna.

I kapitel 2 regleras framför allt villkoren för den som sägs upp på grund av arbetsbrist. Kapitel 2 reglerar också kvalifikationskraven för tillträde till Omställningsavtalet. Tillträde till Omställningsavtalet kan ske på två olika sätt. Det ena är genom uppsägning på grund av arbetsbrist det andra är genom att arbetsgivaren och arbetstagaren träffar enskild överenskommelse om frivillig avgång, enligt 16 §, som i sig är en specialreglering i förhållande till regelverket i övrigt i avtalet.

Innan arbetsgivaren kan rikta ett erbjudande om frivillig avgång till enskild eller till grupper av arbetstagare ska arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna vara överens om att ett sådant erbjudande kan skapa möjlighet för uppsägningshotade eller uppsagda arbetstagare att få fortsatt anställning hos arbetsgivaren. Det kan inte nog poängteras att med frivillig avgång avses en möjlighet för individen att avsluta sin anställning på frivillig väg och trots detta ändå få tillträde till Omställningsavtalet och dess förmåner. Syftet med konstruktionen är att ge möjlighet till den som är uppsägningshotad att få stanna kvar i anställning genom att någon annan frivilligt avslutar sin anställning. Den som då träffar överenskommelse om frivillig avgång får därmed tillträde till Omställningsavtalet, vilket inte skulle vara fallet vid egen uppsägning i normalfallet.

I samband med att överenskommelse om frivillig avgång träffas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ska parterna komma överens om en sista anställningsdag. Således aktualiseras inte någon uppsägningstid enligt avtalets regelverk vilket i sin tur innebär att inte någon förlängd uppsägningstid, enligt Kap. 2, 5 §, kan bli aktuell.

Arbetsgivaren ska anmäla in arbetstagaren till Trygghetsstiftelsen senast i samband med att arbetsgivaren och arbetstagaren träffar en överenskommelse om frivillig avgång. Trygghetsstiftelsen kan därmed ta kontakt med arbetstagaren och inleda sitt arbete med stöd och åtgärdsprogram.

Förbundet arbetar kontinuerligt med att ta fram informationsmaterial och utbilda lokala fack kring villkoren i de kollektivavtal vi tecknar. Informationsmaterial till medlemmar finns idag på STs hemsida. Förbundet planerar att även ta fram tryckt material med information om det nya Omställningsavtalet och dess innehåll. Materialet beräknas vara klart under 2016.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.