Medlemsavgift

Helene Lette, ST inom Transportstyrelsen, sektion 04 körkort, yrkar att ST ska erbjuda nya medlemmar 12 månader utan avgift.

Motionen

Unionen har som erbjudande till nya medlemmar 12 månader utan avgift. ST har som erbjudande tre månader helt gratis, därefter 50 kr per månad de kommande sex månaderna av medlemskapet. Jag föreslår att ST också ska erbjuda nya medlemmar 12 månader utan avgift.

Bakgrund

Den 1 augusti 2014 infördes ett försök med 3 månader gratis medlemskap för nya yrkesaktiva medlemmar följt av 50 kronor i månaden i sex månader. Totalt betalar alltså nya yrkesaktiva medlemmar i dagsläget 300 kr för 9 månaders medlemskap. Erfarenheterna så här lång pekar på att detta är ett effektivt värvningsredskap men att det behövs ytterligare utvärdering och diskussion innan beslut om eventuella förändringar av erbjudandet.

Förbundsstyrelsens svar

Motionsställaren föreslår att förbundet ska erbjuda 12 månaders gratis medlemskap istället för dagens 3 månader. Förbundsstyrelsen vill inledningsvis slå fast att den fråga som lyfts i motionen kring olika former av subventionerat medlemskap är viktig. I förbundsstyrelsen förs löpande diskussioner kring effekterna av erbjudandet och hur det skulle kunna justeras eller utvecklas.

Vid diskussioner kring STs medlemserbjudande är det viktigt att hitta en balans mellan två viktiga faktorer. Den ena är grundprincipen att alla medlemmar solidariskt ska hjälpas åt att finansiera förbundets verksamhet. Den andra är behovet av satsningar för att sänka trösklarna för medlemskap. Erbjudandet om tre avgiftsfria månader har visat sig vara ett effektivt redskap och har ökat antalet medlemmar som bidrar till att finansiera förbundets verksamhet.

Fackförbundet STs nuvarande erbjudande utgör ett av marknadens mest förmånliga. Kvittot på detta är att antalet nya medlemmar ökade markant när erbjudandet lanserades och att denna trend alltjämt står sig.

Eftersom olika värvningsinsatser och medlemserbjudanden samverkar och påverkar varandra gör vi löpande utvärderingar då det är viktigt att ha bra underlag vid beslut om eventuella ändringar eller justeringar. Vi har kunnat dra en del slutsatser kring effekten av 3 månader gratis men erbjudandet är fortfarande relativt nytt och därför kommer vi att göra förändringaringar när vi har större kunskap kring effekterna av denna sorts erbjudande.

Förbundsstyrelsen beslutar att avslå motionen