Begränsa antalet mandatperioder för fackligt förtroendeuppdrag

Effat Mirsafdari, Peter Kivimäki, Yamina Belkacemi och Farshid Mozayyany, ST Linköping, yrkar att antalet mandatperioder ska begränsas.

Motion 

Sverige har en representativ demokrati som är den dominerande formen av demokrati, och detta innebär att de röstberättigade väljer ombud. Vi väljer våra ombud för en begränsad tid att representera oss i riksdagen, kommunfullmäktige eller i fackföreningens styrelse. De moderna demokratierna kritiseras ofta för skendemokrati och bristande maktfördelning. I en skendemokrati råder formellt allmänna och fria val, åsiktsfrihet men där politiken och massmedia domineras av etablissemanget. I en fackförening väljer man sina ombud genom fria och demokratiska val men om ombuden sitter i samma position flera år skapas ett etablissemang som vill behålla positionen för positionens(maktens) skulle. Idag är fackföreningar i starkt behov av att skapa förtroende hos sina medlemmar. Ett led i det arbetet är att tydligt markera att det inte finns något elitstyre/etablissemang inom fackföreningar och detta är möjligt genom att begränsa antalet mandatperioder för förtroendeuppdrag. Genom att begränsa mandatperioden för förtroendeuppdrag kan man ge nya medlemmar möjlighet att vara med och påverka. Mot denna bakgrund förslår vi: Att antalet mandatperioder för samma förtroendeuppdrag i styrelser inom ST bör begränsas till 3 mandatperioder i rad.

Förbundsstyrelsens svar

Det är alltid viktigt att det fackliga arbetet har en god verklighetsförankring. Ytterst skapas detta genom en livaktig demokratisk diskussion. En förutsättning för detta är dock att den parlamentariska organisationen fungerar som den ska: Att förtroendevalda arbetar med att förankra sitt arbete bland medlemmarna och att medlemmarna i sin tur är med och har möjlighet att påverka vilka frågor, som ska drivas. Likaså att valberedningsarbetet är grundligt och modigt med medlemsförankring och möjlighet till påverkan. Genom valberedningsarbetet och val av förtroendevalda finns möjlighet att påverka för bredd och mångfald i representativitet.

I en föränderlig värld och ett lika föränderligt arbetsliv måste naturligtvis också formerna för vårt fackliga arbete ses över. Diskussionen om tidsbegränsning av styrelseuppdrag pågår brett i den fackliga rörelsen och det är viktigt att vi utvärderar och utvecklar våra arbetssätt.

Fackförbundet ST har över hundra avdelningar. Den minsta har fyra förtroendevalda, den största över tusen, vilket innebär att de lokala förutsättningarna för det fackliga arbetet skiljer sig väldigt mycket åt. Inom vissa avdelningar har vi mycket hög genomströmning av förtroendevalda, inom andra har vi tvärtom ingen rörelse alls. Därför behöver lösningarna också vara anpassade efter den lokala situationen och vi uppmuntrar avdelningarna att föra diskussionen lokalt.

Förbundsstyrelsen beslutar att avslå motionen