Bättre verklighetsförankring

Jan Åström ST inom Postnord, yrkar att förtroendevalda bara ska få sitta i högst 4 år i alla sorts styrelser för att sedan arbeta minst 1 år på den egna arbetsplatsen.

Motionen

Med tanke på att vi har “svårt” att få fram nya som vill arbeta fackligt, så kanske många sitter allt för länge. Och därför “tappar” i verklighetsförankringen för sitt eget arbete, och har svårt att sätta sig in i de nya situationer som uppstår på arbetsplatsen. När nu allt händer så fort i affärsvärlden är det svårt att sätta sig in i problematiken på arbetsplatsen. Jag är medveten att arbeta fackligt är inte något man lär sig fort, men med kortare mandattider så har fler changs att lära sig fortare. Därför yrkar jag att man får bara sitta i högst 4 år i alla sorts styrelser för att sedan arbeta minst 1 år på den egna arbetsplatsen. Därefter är man valbar igen.

Förbundsstyrelsens svar

Det är alltid viktigt att det fackliga arbetet har en god verklighetsförankring. Ytterst skapas detta genom en livaktig demokratisk diskussion. En förutsättning för detta är dock att den parlamentariska organisationen fungerar som den ska: Att förtroendevalda arbetar med att förankra sitt arbete bland medlemmarna och att medlemmarna i sin tur är med och har möjlighet att påverka vilka frågor, som ska drivas. Likaså att valberedningsarbetet är grundligt och modigt med medlemsförankring och möjlighet till påverkan. Genom valberedningsarbetet och val av förtroendevalda finns möjlighet att påverka för bredd och mångfald i representativitet.

I en föränderlig värld och ett lika föränderligt arbetsliv måste naturligtvis också formerna för vårt fackliga arbete ses över. Diskussionen om tidsbegränsning av styrelseuppdrag pågår brett i den fackliga rörelsen och det är viktigt att vi utvärderar och utvecklar våra arbetssätt.

Fackförbundet ST har över hundra avdelningar. Den minsta har fyra förtroendevalda, den största över tusen, vilket innebär att de lokala förutsättningarna för det fackliga arbetet skiljer sig väldigt mycket åt. Inom vissa avdelningar har vi mycket hög genomströmning av förtroendevalda, inom andra har vi tvärtom ingen rörelse alls. Därför behöver lösningarna också vara anpassade efter den lokala situationen och vi uppmuntrar avdelningarna att föra diskussionen lokalt.

Förbundsstyrelsen beslutar att avslå motionen