Arbetsmiljön på kontoren

En motion från Leif Johansson, ST inom Trafikverket i vilken krävs att ST arbetar för att sätta stopp för arbetsplatser med öppna landskap utan fasta platser och minimal plats för arbetsmaterial.

Motionen

Arbetsmiljön på kontoren har försämrats i takt med trenden att våra arbetsgivare bygger om dessa till öppna landskap utan fasta platser och minimal plats för arbetsmaterial. Trots att undersökning efter undersökning visar att dessa lösningar gör att personalen otrivs och blir ineffektiv så fortsätter detta utan att ST tydligt säger ifrån. Jag yrkar att ST arbetar för att snarast sätta stopp för detta innan arbetsgivarna hittar på ännu mer kreativa lösningar i syfte att spara personalkostnader.

Motionär: Leif Johansson, ST inom Trafikverket

Förbundsstyrelsens svar

Förslagsställaren tar i motionen upp den problematik som kan finnas genom att allt fler arbetar i kontorslandskap. Ett skäl till varför vi ser allt mer av sådana arbetsmiljöer är ambitioner och beting att sänka kostnaderna för lokalerna. Inte minst inom statlig verksamhet där det sedan några år tillbaka har funnits ett sådant beting.

Bilden av hur människor upplever att arbeta i kontorslandskap är emellertid tudelad. Den som är mer positivt inställd upplever bland annat att de får en arbetsplats där gränser suddas ut, där kunskapen om det gemensamma ökar och därmed ansvarstagandet. De som har en mer negativ upplevelse uppger till exempel återkommande störningsmoment, brus, tidsspillan och koncentrationssvårigheter. Ett konstaterande är att olika arbetsuppgifter passar olika bra för att utföras i kontorslandskap.

Förbundsstyrelsen menar att alla former av arbetsmiljöer ska leva upp till arbetsmiljölagens bestämmelser om att det är arbetsmiljön på arbetsplatsen som ska anpassas till individen – inte tvärtom. Kontorslandskapstrenden ger därför all anledning att både ställa sig en mängd frågor och att analysera hur detta påverkar människors arbetsliv på lång och kort sikt.  

I sitt forskningsprojekt ”Framtidens arbetsplatser” har forskaren Susanna Toivanen genomfört ett stort antal studier om kontorsmiljö. Djupintervjuer har genomförts med arbetsgivare, arbetstagarorganisationer, politiker och myndighetschefer för att få en bild av hur de ser på dagens och framtidens kontorsarbetsplatser. En sammanfattande slutsats från studiens olika delar är att kontorslandskap i allmänhet innebär brister i arbetsmiljön.

Några av slutsatserna från forskningsprojektet är att:

  • Kontakten mellan arbetsmiljöforskning och den praktiska utvecklingen av kontorsarbetsplatser är väldigt bristfällig – här finns stora möjligheter att utveckla samarbetet.
  • Väldigt få studier är gjorda om kontorsmiljö och psykosocial arbetsmiljö.
  • För att fungera bra ska kontorslandskap ge stora möjligheter att anpassa sitt arbetssätt med bland annat tysta arbetsplatser vid behov, öppnare lösningar när en grupp arbetar intensivt med varandra et cetera.

Alla har rätt till en god arbetsmiljö. Förbundsstyrelsen menar att när kontorslokaler planeras ska den kunskap som finns i arbetsmiljöforskningen tas tillvara och de anställda ska ges ett reellt inflytande över processen. Det finns stöd finns i arbetsmiljölagen (AML) och i avtal för hur de anställda genom sina fackliga organisationer ska kunna påverka hur kontorslokalerna utformas. Man behöver inte alltid vara ”experten” utan mer ställa bra frågor om vad olika lösningar får för konsekvenser för verksamheten och arbetsmiljön.

Förbundsstyrelsen anser även att det behövs mer forskning om kontorsmiljöer kopplat till psykosocial hälsa. Den 31 mars 2016 träder Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Föreskrifterna har tonvikt på samverkansformer och verktyg för att kunna identifiera och åtgärda brister i den psykosociala arbetsmiljön.

Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar för. Dessa kan med fördel användas som vägledning vid förändringsarbete, vid utvärdering och korrigering av felaktigheter till exempel för att åtgärda brister i en kontorsarbetsmiljö. Förbundsstyrelsen avses att även fortsättningsvis noga följa utvecklingen av framväxande kontorslandskapsmiljöer inom STs organisationsområden.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.