Anställningsvillkor för civilanställda

Cina Axlrosie, ST inom Polisen, yrkar om en översyn och begäran om ändring av anställningsvillkor för civilanställda inom polisen.

Motion

Det gäller att vi blir lika behandlade vid anställning. Polismän blir anställda med löpande befattningar under pågående tjänsteutövning. Från ex polisassistent till polisinspektör till kommissarie med tjänstebeteckningar som följer med som en markering på de befogenheter som medföljer.

En civilanställd får ofta nöja sig med att vara assistenter med funktionsbehörigheter.

Där av så kommer denna motion med begäran om översyn och begäran om ändring.

Ex ass till handläggare till civiloperatör till civilutredare, när tjänstetillsättningarna blir klara.

Jag anser detta som en viktig del att tydlig göra i de lönesättande samtal som ska bedrivas på de olika polisområdesnivåerna.

Förbundsstyrelsen yttrande över motionen

Inom förbundet finns myndigheter med mycket olika verksamheter och som varierar från några få anställda till flera tusen anställda. Hur verksamheten ska bedrivas och förutsättningarna för olika karriärmöjligheter varierar därför mycket från myndighet till myndighet. Det är regeringen som ger myndigheten olika uppdrag och det är myndigheten som beslutar hur verksamheten ska organiseras.

Innan myndigheten beslutar hur verksamheten ska organiseras ska det förhandlas lokalt enligt MBL eller enligt ett lokalt samverkansavtal. Dessutom har ST inom en viss avdelning möjlighet att driva frågan att det inom sin myndighet ska finnas möjlighet till olika karriärvägar. Så sker också inom många avdelningar.

Den fråga som du har upp är därför en fråga för avdelningsstyrelsen för ST inom Polisen.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad. Motionen överlämnas till avdelningsstyrelsen för eventuell vidare åtgärd.