Avtal klart för STs medlemmar inom Almegas bransch Spårtrafik.

Nu är avtalet för STs medlemmar inom Almegas bransch Spårtrafik klart. ST inom Spårtrafiken lämnade sina krav för avtalsrörelsen 2016 i slutet av februari. Vi drev våra frågor för att förbättra arbetslivet för alla medlemmar i ST. Vi ville bland annat ha löneökningar i nivå med branschen och andra delar av arbetsmarknaden samt en individgaranti. Mycket av detta har vi uppnått.

STs motpart på spårtrafiksområdet är Almega och vi förhandlar villkoren för dig som är anställda på Arriva, MTR, SJ, eller Green Cargo med flera. 

Ingår min arbetsplats i ST inom Spårtrafiken?

 

Nyheter

26/4 Avtal klart

Idag blev avtalet för STs medlemmar inom Almegas bransch Spårtrafik klart.

- Avtalet är en framgång för oss och innebär förutom löneökningar att vi har fått till förändringar på flera områden. Vi är nöjda och kan konstatera att en av anledningarna till att vi har åstadkommit så bra resultat är samarbetet på den fackliga sidan, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

I korthet innehåller avtalet följande:

  • Löneökningar på 2,38 procent och en individgaranti på 240 kronor. 
  • Centrala arbetsgrupper kommer att kunna hantera frågor om arbetstider och restider i ett längre perspektiv
  • Partsgemensam arbetsgrupp där parterna åtagit sig konkreta åtgärder för att hitta lösningar på de ekonomiska och arbetsmässiga problemen kring loss of license.
  • Arbetsgivarna ska ta ett tydligare ansvar för våra medlemmar när det sker olyckor på grund av självmord, så kallade suicide by train.
  • Bemanningsråd ska inrättas på alla arbetsplatser, vilket ger STs företrädare en bättre insyn i viss- och deltidsanställningar,
  • Centrala rutiner för övervaknings- och kontrollsystem samt för alkohol- och drogtester.
  • Avtalet löper fram till den 30 april 2017.

22/4 Ännu inte avtal

Långa och intensiva förhandlingar under dagen ledde inte fram till något slutligt resultat.

Huvudtema för dagens diskussioner var lönenivåer och avtalsperiod. Diskussionerna kommer fortsätta under måndagen.

Förhandlingarna är med andra ord ajournerade över helgen och återupptas på måndag kl 10.00.

13/4 - Samtal om flexpension

Dagens nyhet är lite längre än vanligt. Du kan läsa den i sin helhet genom att klicka här.

Mer information om flexpension hittar du här.

29-30/3 - Fortsatta diskussioner om arbetstider, övergång av verksamhet, integritetsfrågor mm.

Vi har haft en tvådagars sittning med Almega. Under bägge dessa dagar har samtliga förhandlingsdelegationer varit inkallade och delaktiga i processen. Många frågor har bollats fram och åter, men stort fokus har legat på arbetstider, övergång av verksamhet, integritetsfrågor,  tagande ur tjänst, kompetensutveckling, loss of license och föräldralön.

I vissa delar, till exempel kompetensutveckling och tagande ur tjänst, har parterna närmat sig, men innan något är påskrivet är ingenting helt klart.

I skrivande stund finns inga fler förhandlingstider utsatta. Vi är dock överens om att fortsätta att hålla kontakten, troligtvis kommer nya förhandlingstillfällen redan under nästa vecka. Nuvarande avtal fortsätter gälla även efter 1 april, men kan sägas upp av endera parten med 7 dagars varsel. Så länge alla frågor inte är uttömda anser ST att det är meningsfullt att fortsätta förhandlingarna.

Har du frågor kring förhandlingar gällande avtal inom Bransch Spårtrafik är du alltid välkommen att kontakta förhandlingsledningen, det vill säga Oskar Falk och Anette Brogren. Du når oss på e-post oskar.falk@st.org och anette.brogren@st.org  

17/3 - Diskussioner om föräldraledighetsförmåner och "loss of Licens"

Vid de senaste överläggningarna gällande Bransch Spårtrafik på Almega 17 mars fortsatte parterna diskussioner vad gäller de yrkanden som lämnats, avseende föräldraledighetsförmåner och Loss of License. Inget närmande mellan parterna har gjorts i dessa frågor.

Vidare fördes diskussioner kring arbetsgruppen som haft i uppdrag att göra en översyn av det centrala branschavtalet och arbetsgruppens fortsatta existens. Bägge parterna inser värdet av ett fortsatt arbete.

Vi kan konstatera att vi börjar närma oss avtalsperiodens slutd och i princip är inga av parternas yrkanden slutdiskuterade. Det innebär att parterna har ett mycket omfattande uppdrag de sista förhandlingsdagarna om de ska bli klara i tid. Kommande förhandlingsdagar är den 29 och 30 mars.

Har du frågor kring förhandlingar gällande avtal inom Bransch Spårtrafik är du alltid välkommen att kontakta förhandlingsledningen, det vill säga Oskar Falk och Anette Brogren. Du når oss på e-post oskar.falk@st.org och anette.brogren@st.org  

10/3 - Fortsatta diskussioner om loss of licens och verksamhetsövergångar

Dagens förhandlingar hade fokus på förtydliganden om yrkanden som parterna tidigare lämnat.

Deltagarna diskuterade också mer ingåenge frågorna om Loss of licens, järnvägssjälvmord, ökat skydd vid verksamhetsövergång, flexpension och tidsvärderade ersättningar.

Parterna har en gemensam uppfattning i att den arbetsgrupp som påbörjat arbetet med att utveckla det centrala branschavtalet ska få fortsatt förtroende. Parterna ska formulera ett fortsatt uppdrag för arbetsgruppen för kommande avtalsperiod.

En generell genomgång av yrkanden gjordes och till nästa möte ska samtliga parter lämna en prioritering om yrkandena.

2/3 - ST träffar Almega

Idag presenterade Almega sitt förslag gällande Flexpension. Parterna diskuterade olika typer statistik runt arbetstid och arbetstidsförläggning. Diskussioner pågick också kring en försäkringslösning av Loss of licens.

Båda parter har fått i uppdrag att utveckla vissa yrkande till nästa när vi träffas den 10 mars.

Har du frågor kring förhandlingar gällande avtal inom Bransch Spårtrafik är du alltid välkommen att kontakta förhandlingsledningen.

25/2 - Delegationen träffas

Idag träffade STs förhandlingsledare de förtroendevalda i delegationen för bransch spårtrafik. De hade en allmän genomgång av framför allt de yrkanden som lämnats av Almega och STs medparter.

Därefter träffade ST Almega för en grundligare genomgång och motiverande diskussioner av de yrkanden som växlades 18 februari.

Parterna kommer nu var och en för sig att komplettera vissa frågeställningar innan vi på nytt återupptar förhandlingarna den 2 mars.

Uppdateringar kommer att ske löpande här på st.org. Om du har frågor kan du kontakta Oskar Falk, eller Anette Brogren ur förhandlingsledningen.

 

Våra krav

Den 18/2 lämnade ST våra krav till Almega, du kan läsa hela vårt yrkande i dokumentet nedan. Vi vill se en rad förbättringar både vad gäller löner och arbetsmiljö, men också kring kompetensutveckling och andra anställningsvillkor.  

Lön

Vi behålla fasta avtalsperioder och siffror i avtalen. Att ha en satt period som avtalet gäller är viktigt för att vi när avtalet löper ut måste arbetsgivaren förhandla om avtalet och på så sätt kan vi hela tiden förbättra dina villkor. 

Siffror i avtalen innebär att lönen hela tiden ökar för STs medlemmar. Vi vill att STs medlemmar ska ha en löneökning i nivå med branschen och en individgaranti på minst 450 kronor i månaden i löneökning.

Arbetsmiljö

På de arbetsplatser där de förekommer risk för hot och våld vill vi se en särskild riskbedömning för att säkerställa medlemmarnas säkerhet. Vi vill att arbetsgivare ska eftersträva att ensamarbete inte ska förekomma.

Vi tycker också att användandet av arbetstidsreglerna behöver ses över. Anställda utsätts idag för stor stress på grund av nedskärningar och besparingar. Vi vill att medlemmarna i ST ska kunna kombinera arbetsliv och fritid med tid för vila och återhämtning.

Kompetensutveckling

Det är viktigt att ha möjlighet att utvecklas i sitt yrke. Vi tycker att systematisk kompetensinventering behöver införas eller förbättras på företagen för att kunna förbereda och åtgärda framtida kompetensbehov. Kompetensutveckling ska vara möjlig för arbetstagare i alla.

 

 

 

Press

Idag lämnar ST yrkande inom spårtrafiken

Fackförbundet ST har idag lämnat över våra yrkanden i avtalsrörelsen för våra medlemmar inom spårtrafik till arbetsgivarparten Almega. Vi vill ha löneökningar i nivå med branschen och andra delar av arbetsmarknaden samt en individgaranti på minst 450 kronor i månaden i löneökning.