Vi vill ha en statstjänstemanna-utbildning

Press
Idag skriver Britta Lejon på DN-debatt om vikten av att öka tilliten i samhället. Vi kan i Medieakademins förtroendebarometer se att allmänhetens förtroende sjunker för flera viktiga myndigheter. En förutsättning för hög tillit är att våra gemensamma institutioner fungerar väl.

Att medborgarna upplever tillit till myndigheter är en central del för hur vårt samhälle är uppbyggt och håller ihop. Den senaste tiden har det uppdagats flera överträdelser av den statliga värdegrunden på myndigheter som exempelvis Riksrevisionen, Skatteverket och Statens fastighetsverk.

- Jag anser att det är problematiskt med den okunskap kring det särskilda uppdraget i statsförvaltningen som en del ledare uppvisar. Statliga verksamheter måste kunna stå för grundläggande värden som rättssäkerhet och likabehandling, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

För att stärka medborgarnas tilltro till att myndigheter fungerar behöver det satsas mer på en god förvaltningskultur och det behövs också bättre kunskap bland statstjänstemän om vad det innebär att jobba på demokratins uppdrag.  

- Vi i ST vill att det införs en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Det ska gälla så väl chefer som medarbetare. Det ska också kontinuerligt ske vidareutbildning i statstjänstemannarollen, säger Britta Lejon

Statstjänstemannautbildningen ska ge kunskaper om exempelvis myndighetsutövning, offentlighetsprincipen, sekretess, bisysslor och meddelarskyddet. Utbildningen ska tillhandahållas av universitet eller högskolor.

Redan idag finns det myndigheter som genomför utbildning av personalen i de frågor som är specifika för att jobba inom staten. Det är bra att det sker.

- Det är regeringen som är ansvarig för att statliga myndigheter och verk fungerar och det kan inte längre vara upp till myndighetsledningar om det ska ske utbildningar i statstjänstemannarollen. Där måste regeringen driva på för att alla anställda ska genomgå en statstjänstemannautbildning, avslutar Britta Lejon.    

Våra egen medlemsundersökning, Öppenhet på villovägar, visar att fyra av tio medlemmar tycker att det har blivit lägre i tak de tre senaste åren. Öppenheten och insynen måste värnas för att höja förtroendet för de statliga verksamheterna.