Uttalande om upphandling och prisdumpning

Nyhet
STs framtidskongress antog i dag ett uttalande om upphandling och prisdumpning

Den offentliga sektorn är en stor kund till svenska företag. Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster för uppskattningsvis 600 miljarder kronor. Många gånger är lägsta pris den helt avgörande faktorn för vem som vinner en upphandling. Även om det nu satts stopp för så uppenbara underprissättningar finns det fortfarande en tydlig prisdumpning där staten och andra offentliga aktörer tackar ja till anbud som inte är förenliga med goda arbetsvillkor och avtalsenliga löner.

Varje krona måste användas på ett ansvarsfullt sätt. Pris är en av de faktorer som måste vägas in när staten upphandlar men att vara ansvarsfull som upphandlare innebär också att ta ansvar för de som ska göra det arbete som krävs för att leverera en vara eller tjänst. Jakten på att spara får inte gå ut över de anställdas arbetsvillkor, hälsa och löner. Detta ska vara självklart vid alla offentliga upphandlingar, därför är det viktigt att så snart som möjligt få den nya lagen om offentlig upphandling på plats som ökar möjligheterna att ställa krav på villkor enligt kollektivavtal.

Fackförbundet ST har medlemmar inom nästan alla myndigheter och i många av de bolag som arbetar på statligt uppdrag. Våra medlemmar känner av den prispress som de offentliga upphandlingarna innebär. Särskilt tydlig är denna prispress för de som blir upphandlade, våra medlemmar som arbetar inom bolag som exempelvis SJ, Infranord och Arriva.

De avregleringar som genomförts från 1980-talet och framåt har slagit hårt mot dem som arbetar inom infrastrukturen. ST:s medlemmar beskriver det som att varje upphandling innebär försämringar för det egna arbetet och den egna ekonomin, eftersom anbudsgivarna pressar sina priser genom att dels offerera lösningar som innebär en lägre bemanning och till och med ensamarbete i utsatta positioner, dels erbjuda avtal som innebär sämre villkor för de anställda.

Det förslag om krav på villkor enligt kollektivavtal vid offentliga upphandlingar som regeringen presenterat är bra men våra medlemmars erfarenhet visar att det inte räcker med att det finns kollektivavtal. Offentliga upphandlingar är många gånger utformade så att de driver på en nedåtgående spiral med allt sämre arbetsmiljö och allt mer av ensamarbete. Det är därför viktigt att de som upphandlar ställer krav, inte bara på villkor enligt kollektivavtal utan även på bemanning och arbetsmiljö. Det är alltid någon som betalar för de varor och tjänster som levereras till offentlig sektor. Om inte staten betalar så är det de anställda som gör det genom ökad otrygghet och sämre hälsa. Det är inte acceptabelt.